دختران افغان و مقاله نویسی در عرصه آموزش دیجیتالی

Posted on at


در جریان این هفته شاگردان لیسه ملکه جلالی باشوق وعلاقه زیاد توانستند دروس خویش رابه پیش ببرند و دروس ایشان رو به تمامی بوده واز این بابت این دختران بسیار خشنودمیباشند که این چنین شرایطی برای شان مهیا گردیده است. در هفته ای که گذشت دختران در رابطه به مقاله نویسی و روشهای مقاله نویسی بسیاری ازمطالب را آموختند و در پی یاد گیری مطالب آموزنده بیشتری هستند. همچنین با اتفاقاتی که در این اواخر صورت گرفته است احساسات این دختران برای بدست گرفتن قلم به وجه آمده و خواستار نوشتن نظریات خود درعرصه نوشتن گذارش نیز شده اند.حال دختران لیسه ملکه جلالی درین هفته ایکه گذشت خود را در صفحات اجتماعی جیمیل٬ تویتر و سایت رسانه اجتماعی فلم انکس ثبت نام نمودند، و حالا میتوانند صدای خود راازین طریق به تمام مردم برسانند ومیتوانند بهترین استفاده را به بهترین نحو ممکن از این طریق بنمایند ودراین میان دفتر افغان سیتادل مانند همیشه دربین مردم به عنوان حامی بزرگی عمل نموده.این دفتر بخاطر تشویق هرچه بیشتر این دختران حتی مقدار معاش مشخصی را تأیین نموده است تا ازین طریق این دختران تشویش شوند وبخاطر کاری که میکنند ومقالاتی که مینویسند احساس مسئولیت نموده وهمچنان ازطریق دفتر افغان سیتادل مخاطبین خود راپیدا نموده ودر رابطه به مقالات خود بیش از پیش ازلحاظ نوشتاری بازی با لغات,زبان نوشتاری وطرز انتخاب بهترین عنوان برای مقاله خود مسئول باشند. این دختران حال که درآستانه انتخابات قرار داریم میتوانند احساسی که دردرون ایشان سالهاست پنهان میباشد. درروی این صفحات در این رابطه بیان نمایند بدون هیچ ممانعت ومرزی آزادانه,آزاد بنویسند.به امید آنکه این دختران بتوانند بااحساسات معقولانه خود جلو بعضی اشخاصی را که خود قاتل احساسات ایشان اند رابگیرند و برایشان درسی باشد.


تشکر


همچنان برای دنبال کردم مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیر در دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160