معادن افغانستان و امید های فراوان به آنها

Posted on at


افغانستان از جمله کشورهای است که ذخیره های بزرگ مواد معدنی  را در خود پنهان کرده است و براوردها نشان میدهد که ارزش شان به هزارها ملیارد دالر آمریکایی میرسد. این معادن انواع متفاوت فلزات گران قیمت تا سنگ های قیمتی را در بر میگیرد. در کنار آن افغانستان از جمله کشور های است که ذخایر بزرگ نفت و گاز آن میتواند یک منبع درآمد بزرگ برای دولت افغانستان باشد.


این منبع بزرگ سبب امید برای مردم, دولت و کمک کننده های دولت افغاستان گردیده است تا اقتصاد این کشور را سرپاه نگهداشته و برای مردم و دولت درآمد زایی کند. افغانستان دارای نسل جوانیست و بخش بزرگ شان از بیکاری رنج میبرند, حالا به معادن به چشم روزنه ای امیدی برای ایجاد شغل و افزایش سطح اقتصادی کشور نگاه میشود.


 بیکاری سبب گردیده است تا هزاران جوان به بیراه کشانده شوند و در دام گروه های تندرو که به شدت افغانستان از آن رنج میبرد گرفتار شوند و یا دچار قاچاق مواد مخدر و معتاد به آن گردند. این یک مشکل بزرگ برای جامعه و مردم افغانستان که آنها را نگران کرده است و آینده را پرچالش می نمایاند. اما اگر فضای لازم کاری و اشتغال فراهم گردد به اندازه زیادی از این مشکل جلوگیری خواهد شد.


غلام رسول مهندس زمین شناسی که در یکی از طرح های بررسی و استخراج معدن در شمال کشور پروان کار میکند به این باور است. آرزوی من اینست که اول در افغاسنان امنیت خوب شود. چون امنیت در بعضی ولایت های افغانستان خوب نیست. امنیت خوب شود تا ما بتوانیم که بشکل آزاد در بخش زمین شناسی کار کنیم و در هر منطقه برمه کاری داشته باشیم.  About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160