تاکید اسلام در امر ازدواج

Posted on at


تاکید اسلام در امر ازدواج از آنجایی که انسان هیچگاهی نتوانسته است و نمی تواند حیات منفردانه داشته باشد زیرا باید در جامعه یک اجتماع جایگاه و پایگاهی داشته باشد.که این پایگاه توسط خانواده تامین و درست میگرددوقتی چشم کودک به مظاهر طبیعی آشنا میگردد در اولین قدم مادر و پدر خود را می شناسد. و زمانی که یک طفل به سن بلوغ میرسد در وجود او علایق و انگیزه های جدیدی به شکل بلوغ ظاهر گردیده و جوانه میزند و حس شهوت در وی زنده و فعال میگردد که پسر یا دختر را به آن وا میدارد تا این انگیزه طبیعی را که به سراغ هر انسان سالم(بلوغ) می آید, رفع سازد. که جامع انسانی از همین رو قوانین و قاعده های را برای رفع این غریزه و ایجاد هم اهنگی میان زن و مرد ایجاد نموده که بر اساس آن پسر و یا دختر حق این را می یابند تا جفت مناسبی از جنس خود داشته و این حکم ,تحت قوانین ازدواج با دختری و پسری که از هر حیث با همدیگر مناسبت داشته باشند صورت گرفته و زندگی جدیدی را آغاز مینمایندیعنی که بتوانند به خواهش خود,زندگی و قانون جدید خانواده یی را از نو ایجاد کنند.بیاید بیبینیم دین مقدس اسلام در این راستا چه تاکیدات و دستوراتی به ما داده است: در اسلام فضیلت بالاتر از ان سراغ نمیگردد که کسی یک پسری را زن و دختری را شوهر بدهد. در روایات اسلامی امده است هیچ خانه یی و هیچ بنایی آبادتر و با فضیلت تر از آن خانه نیست که با ازدواج آبتد گردد.اسلام تاکید دارد که اگر شرایط ازدواج برای پسر و دختری فراهم باشد ولی آنها نخواهند که ازدواج کنند به قول پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) اگر کسی بمیرد و بی زن بمیرد ویا بی شوهر بمیرد پس ترین مرده ها این مرده ها هستندولی بدبختانه در جامعه خود ما در افغانستان در مورد ازدواج مشکلات اساسی و دیوار های ضخیمی وجود دارد در صورتی که پسر و دختر جوانی که به کلی شرایط ازدواج را دریافته اند از ازدواج دور و محروم میمانند که یکی از آنها پدیده های تجملی است که در راه ازدواج پسران و دختران جوان خلل وارد میشود. در صورتی که دین اسلام از اینگونه پیامد های منفی که ما از تجدید و مد و فیشن های بی مورد و گزاف پیروی کرده ایم منع مینماید و خانواده های که به ارزش های والای اسلام ارج و بزرگی قایل هستند نباید جلو دار این گونه عادات گردنداسلام به پیروان خود میگوید: اگر زن داری و احتیاج نداری که زن دیگری بگیری پس دنبال زن دیگری نرو,زن هوسی نگیر, به اندازه یی که در رفاه و اسایش باشی خرج کن. امروز در جامعه ما که سنگ فساد سنگین تر است و از بلند تا پایین و پیشه ور تا سوداگر و افراد عادی گرفتار در این چرخه اند,همه با قرض و قباله به سالونهای عروسی که ظرفیت حدود صد ها نفر بلکه هزار نفر را دارند عروسی فرزندان خود را برگذار میکنند که این عملی است که برای عمر طولانی ,اقتصاد خانواده ها را فلج میسازد که این همگی ناشی از رها کردن بینش های قرآنی است اگر وجدان حاکم بر بشر بر عدالت توان باشد هرگز شر و فسادی رونما نمیگردد و هرگز انسانی قادر نمیگردد تا خطا کار باشد


سماAbout the author

160