بیائید همه باهم نهال غرس کنیم .

Posted on at


بیائید همه باهم نهال غرس کنیم


ما همه در جریان هستیم که در فصلی قرار داریم که وقت نهال شانی است و بیایید باهم در غرس یا شاندن نهال باهم همکاری نمایم .


و به همکاری همدیگر میتوانیم یک فضایی خوبی را در سطح شهر و یاهمان منطقه ای که قرار دارین ایجا کنیم .


شاندن نهال برای همه ما فاید های ذیادی دارد از هرنگاه که ببینیم نهال از خود فاید های بخصوصی را دارندمنم این یک مسؤلیت قبول کرده و میخواهم که در سطح خود با غرس یا شاندن یک و چند دانه نهال میتوانیم فضایی شهررا تغیر بدهم


و این را مسؤلیت خود قبول میکنم


بیایید که باهم دست به دست هم داده تا درتغیر شهر خود باهعم همکاری نمایم تا ذباشد که یک هوای پاک وصفا را تنفس کنیم


از شاندن نهال میتوانیم که خیلی فایده بگیریم مانند اینکه یک هوای خیلی خراب را تغیر به یک فضایی خیلی خوب وصفا میکند


و باعث این میشود که هوای خراب را تنفس نکنیم که  به مریضی های گونا گون مبتلا نشویمو شهردار هم باید این کار نهال شانی را در سطح شهر به را اندازد که تا دیگران هم باعث این شوند که به هرجای که هستتن میتوانند که یک دانه نهال را برای سر سبزی دوکان یا خانه خود بشانند


چیزیکه بسیار مهم است در میحط این است که هوای آن خیلی خوب هوای باشد که در آن بتوانیم به درستی زندگی کنیم بهترین را براین است که باید هوای باشد که خوب صاف باشد و بدون آلوده گی گرد غبار که باعث بروز مشکلات یا مریضی میشود تا درآنجا به خوبی زندگی شود .اگر هر نفر یک نهال را غرس کند و یا بشاند در یک روز ببینیم خیلی نهال شانده میشود و تنها رابرای اینکه مردم به نهال شانی عادت کنند باید کسی باشد که اولین قدم ار برای غرس نهال اقدام کنند .و تمام جامعه مفهومی را برای این کار برای خود بگیرن و حق مسؤلیت نمایند که ماهم درین محیط زندگی میکنیم نباشد که هوای آلوده را برای تنفس استفاده کنیم


.


و همچنین در فصل بهار هم قرار داریم که موقع غرس نهال است که این جای خوشحالی است که سال نو هم نزدیک است پس برای غرس نهال غفلت نکنید و شروع کنید به غرس آن که در بهار آن سبز شود و یک فصایی خیلی خوبی را ایجاد کند .


پس وقت را ارزش بدانید تا دیر نشده برای غرس نهال اقدام جدی نمائید تا دیگران از هوای خراب استفاده ننمایند و هوای خوبی میشود باآن نهالی که شما غرس میکنید فضایی سبزی را بوجود میاورید


 


نویسنده : فرید احمد ....


 برای دیدن مقالات دیگر من لطفآ مرا دنبال کنیدhttp://www0.filmannex.com/farid-ahmadAbout the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160