مطالعه

Posted on at


مطالعه بخش مهم درزندگی ماست زیراهرانسان می تواند توسط مطالعه سطح آگاهی خود را زیاد کند مطالعه زحمت وکوشش های کردم را نشان میدهد مطالعه به زندگی انسان نیرو وقوت می بخشد .مطالعه ذهن انسان را روشن می سازدوباعث شادی انسان می شودازبرکت مطالعه کتاب علم ودانش رامیاموزم وازتمام مسایل دینی اجتمایی معلومات بدست می آوریم امروز ما از طریق مطالعه کتاب کوشش های دانشمندان رامی فهمیم وازآن استفاده زیاد می کنم حداقل هرانسان باید روزانه نیم ساعت مطالعه کندزیراکه هرانسان توسط مطالعه می تواند به هرجای که بخواهد برسدمطالعه انسان را ازهرفکر وغم نجات می دهد مطالعه به انسان انرژی زیادمی بخشد ومه همیشه آرزوی اینرادارم تا به توانم مطالعه کنم ودرآیندیک شخص مفید درجامعه خودشوم


 About the author

160