ضرر مردم از ضعیفی برق و کمبود آب

Posted on at


در یکی دو سال گذشته در فصل زمستان بشتر مواقع برق در مناطق مختلف هرات قطع می شود ضعیفی برق در شهر هرات یکی از مشکلات عمده شهر نشینان هرات میباشد ضعیفی برق در شهر هرات در فصل های تابستان و بهار هم بهانه ای اضافی گذشته را به دنبال داشته که متاسفانه ضعیفی برق سبب میشود که بسیاری از لوازم برقی منازل از قبیل: یخپال، تلویزیون، پنکه، اتو و... بسوزد و هموطنان ما از سوختن بسیاری از لوازم برقی شان ضرر های بسیار کرده اند و از سوی دیگر هر یک از خانواده ها بخاطر قوی شدن برق شان و به کار انداختن لوازم برقی شان مجبور می شوند که هزینه بسیار زیادی برای خریدن ترانس اختصاص دهند که این هم از کمله ضرر های مادی هر یک از خانواده به حساب می رود.بسیاری از خانواده ها زمستان گرم پولداران را زمستان سرد برای خود می بینند چرا که انسان های پولدار، پولی برای خریدن ترانس دارند که برق شان را قوی کنند حتی در بعضی از جاها دو ترانس به برق های شان وصل می کنند. آنها آنقدر برق قوی دارند که فکرش هم نخواهید کرد.اما خانواده های فقیر و نادار که به خانه های کرایی مینشینند پولی برای خریدن ترانس ندارند که بتوانند برق شان را قوی کنند زمستان را  بسیار به مشکلات سپری میکنند.آیا این حق هموطنان ما است که با این وضعیت زندگی کنند و از نداشتن برق رنج ببرند. از سوی دیگر نداشنت برق که هیچ مشکل نداشتن آب هم است ما شاهد این وضعیت مردم هستیم که در بسیاری از نواحی شهر هرات آب قطع میشود و بسیار به مشکلات در خانه به خانه تک تک کرده و آب میخواهند. About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160