نظافت

Posted on at


 

نظافت: 

نظافت اساس زنده گی انسان را تشکیل میدهد ویکی از عناصر مهم بشمار میرود.و مطابق به قانون ومقررات زنده گی اجتماعی بکار برده میشود در عصر امروزی تمام وسائل که در نظافت بکار برده میشود وجود دارد و همه باید مطابق اساسات دین مبین اسلام و حس وطندوستی و معیار های علمی در نظر داشت نیازمندی های مبکرم جامعه در این عرصه سعی و تلاش کرد.

 

اساس یک زنده گی خوب پاک بودن پاک خوردن وپاک زیستن است توجه و مراعات کردن نظافت بدن،دنهاوبینی،خانه،لباس،کوچه وشهر صحت خوب و فکر سالم را ضمانت می کند. چنانکه الله تعالی میفرماید« النظافۀ شطرالایمان» «بانظافۀ شعبۀ الایمان» به این معنی است: نظافت شعبه یابخشی از ایمان بشمار میرود

نظافت باعث صحت و سلامتی انسان ونجات انسان از بدبختی و نجات از دست میکروب ها می باشد نظافت باعث تحکیم روابط در اجتماع می شود .و همچنان رسول الله می فرماید:«الطهور شطرالایمان» به این معنی که نظافت پاره یی از ایمان است.همچنان نظافت و شستن حمام و دسشو و راه پله ها وغیره یکی از کار ها نظافت شمرده میشود و باید به هر خانواده انجام شود.

 

چگونه نگهداری نماییم

 

 رسول خدا می فرماید:{خداوند متعال پاکیزه است وپاکیزه را دوست دارد پاک و نظیف است و پاک و نظافت را دوست دارد} خلاصه بر همه ما لازم است:که به نظافت محیط زیست خویش توجه نماییم تا از صحت خویش نگهداری کنیم و جامعه خود را از گزند انتشار بیماری ها ایمن بسازیم.

بخاطر نگهداری از محیط زیست خویش روش های گوناگونی وجود دارد:مانند:اینکه کثافات و خاک روبه ها را در جاهای مخصوص آن بیفگنیم و در نظافت و پاکی چاه ها ، راه ها و جاهای عبور و مرور عامه کوشا باشیم ونهال ها غرس نماییم و از جنگلها نگهداری کنیم تا از آلوده گی جلو گیری صورت گیرد.

 

چند سطر شعر

 

میباش به عمر خود سحر خیز     *    *     *     *   *  وزخواب سحر گهان بپر هیز

در یاب سحر کنار جو را          *     *     *     *    * پاکیزه بشوی دست و رو را

کن پاک و تمیز گوش گردن      *     *      *     *   * کاین کار ضرورت است کردن

چون با ادب و تمیز باشی        *      *     *      *   * پیش همه کس عزیز باشی

 

                                                             " پایان"About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160