ایام کودکی

Posted on at


آیا ایام کودکی خود را درداخل کشور سپری نموده اید؟

زیبا ترین خاطره تان از این دوران چیست؟

ایام کودکی بهترین اوقاتیستکه تمام افراد آنرا سپری نموده خوبی و خاطرات این ایام را تا زمان مرگ فراموش نمی کنند چرا که این ایام سبز ترین اوقات روزگار وشیرین ترین دوران زنده گیست.در این ایام انسانها با وجود کوچک بودن به بزرگترین نعمت خداوند (ج) که همانا محبت پدر و مادر میباشد دست میابند.در این شکی نیست که در زیر سایه آنان انسان به بزرگترین موفقیت های زنده گی دست میابد.

!ایام کودکی

این ایام برای تمام انسانها خاطره برانگیزوبیانگرلحظات شادیست که با یادآوری آن احساس خوبی برای شان دست میدهد.

به عقیده من انسان در این ایام دنیا یی دارد که در آن هیچ کینه وکدورت جای ندارد بلکه توام با خوشی و شادمانیست،افسوس که این اوقات برای من چندان خوب وخوشایند نبود چون در زمان تولدم مادر مهاجرت به سر می بر دیم و پدر ومادرم بزرگ شدنم را در سرزمین خودمان شاهد نبودند.شاید من تنها دختری نیستم که از جنگ های کشور خاطرات بد به همراه دارم وامروز به عوض آنکه از خوبی های زندگیم صحبت کنم از جنگ و ویرانی سخن میگویم اکثر دختران افغان بارهمین گونه خاطرات تلخ وسوزناک را بشانه برداشته وزبان باز گویی آنرا ندارند چون یادآوری این خاطرات موجب رنج وآزار شان می گردد.

هرگز فراموش نخواهم کرد آنگاه که پدرم در مهاجرت برای بیگانه گان از سپیده دم تاغروب سخت کار میکرد وشام با دستهای پر ازآبله به خانه باز می گشت.گرچه با پول اندکی که به دست میآورد مشکلات ما مرفوع نمیشد اما چاره نداشت چون همان مبلغ اندکی که با هزار سختی بدست میآورد بهتر از مردنش در میدان جنگ بود.

این است خاطرات من از ایام کودکی که شاید خاطره شما هم با شد،امروز با بزرگ شدنم وآمدنم به کشورسعی میکنم این خاطرات را به دست فراموشی بسپارم اما متاسفانه امروز هم شاهد از دست رفتن جوانان مان در راه مهاجرت هستیم که به دلایل مختلف مجبور به ترک سرزمین خود هستند که عمده ترین آنهم فقر وجنگهای بی مورداست. من بعنوان یک دختر افغان آرزومند هستم که افغانستان روزی به گلستانی تبدیل گردد که شاهد پژمرده شدن گلهایش توسط کشور های دیگر نباشد.

حلیمه جمشیدی

برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat

http://www.gonzo.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160