افغانستان

Posted on atافغانستان سرزمین جنگ زده همچنان قوی که با تمام مشکلات خود را نباخته مردم قدرتمند و غیور افغانی در جنگ با کسانی که کشورشان را به بربادیها میکشاند جان های خود را دادند نگذاشته اند کشورشان دست بیگانگان بی افتد. نام های افغانستان از جمله خراسان باختر آریانا و افغانستان است گرچه دریاهایی که به حد کافی استفاده ببریم ندارد ولی کوه هایی که هنگام زلزله زمین مان را مستحکم بدارد داریم که حتا نام دیگرش کشور کوهستانیست


 .
منظور از آب و هوای خوب افغانستان آلوده گی آن نیست مراد فصول منظم آنست که بهار تابستان خزان زمستان بدون خطا منظم و پشت سرهم در گردش اند. در بسیاری از کشور های اروپایی مردم از مزایای مفید آفتاب بهره مند نمیشوند حتا کشور هایی وجود دارد مانند ناروی و بعضی کشور های انگلستان که شش ماه شب و شش ماه روز است. افغانستان کشوری که با آب و هوای فوق العاده اش میوه های طبیعی بدون هیچ گونه تزریق دارویی میروید. کشوریکه آثار باستانی آن و دست دوزی های زنان چون قالین قاقمه و سایر آثار که جز فرهنگ ماست در جهان مقام نخست را دارد


 . ولی متسفانه این ماییم که مراقبت درست از آثار خویش نداریم که بعضی از کشور های همسایه با آثاریکه زنان افغانی خودمان ساخته اند آنرا به بازی گرفته و بنام کشور خودشان صادر میکنند.
کشوریکه سر شار از منابع طبیعی سنگ های گرانبها و قیمت!! منرال و معادن با ارزش است . مهم تر از همه جمهوری (اسلامی )افغانستان که مردمشان به اسلام بودن شان افتخار میکنند. و پیروزی های حیرت انگیزیکه در این اواخر چشم جهانیان را خیره کرد برد تیم فوتبال ما در مقابل کشور پیشرفته چون هند و برد تیم کرکت همه دلالت بر زحمت کش بودن است


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160