نقش خانواده در اجتماع

Posted on at


 


خداوند معتال اساس و بنیاد جامعه و تشکیل اجتماع را از طریق فامیل و خانواده بمیان آورده و آنرا یک اصل مهم و عمده داسنته است. چنانچه در کلام دل پذیر خویش چنین فرموده است: ای مردم از پروردگار تان بترسید آن پروردگاریکه شما را از تن واحد آفرید و همسرش را از او بوجود آورد و از آن دو، مردان و زنان زیادی پیدا کرد و بترسید از خدا.


هم چنان در آیه دیگر میفرماید: ای مردم ما شما را از مرد و زن آفریدیم شما را به گروه ها و قبیله ها منقسم ساختیم تا هم دیگر را بشناسید مکرم ترین و معززترین شما در نزد خداوند پرهیز گارترین شما است


.


همچنان حضرت محمد(ص) خلقت انسان و تشکیل فامیل و خانواده را بیان داشته و در مورد چنین فرموده است: ای مردم پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است تمام شما از نسل آدم هستید و آدم از خاک خلق شده است به تحقیق معزز ترین و گرامی ترین شما به نزد خداوند(ج) پرهیز گار ترین شما است.


عربی و غیر عربی و عجمی را بر عربی، سرخ پوست بر سفید پوست و پوست سفید را بر سرخ پوست برتری و امتیازی نیست مگر به تقوی و پرهیز گاری


.


یعنی حضرت رسول الله (ص) خلقت و پیدایش انسانها را در کلام گهر با خود بیان کرده، تشکیل اجتماع را واضح نموده، با این پیام جامع و بزرگ خود هر گونه امتیازی نژادی، قومی، لسانی، تفوق طلبی و برتری را در جامعه اسلامی منع قرار داده.


و معیاری برتری و عزت را فقط در تقوا و پرهیز گاری و ترس از خداوند(ج) دانسته و افراد جامعه اسلامی را عاری از هرگونه تبعیض نژادی، قومی و سمتی دانسته و تمام اقشار جامعه را به وحدت و یک پارچگی دعوت میکند


.


حضرت علی(ع) که از تربیت یافته گان بزرگ مکتب اسلام، اسوه تقوا و شهامت ملت اسلامی میباشد، فرموده است: از حضرت رسول الله (ص) پرسیدم که روش تو چیست؟ آنحضرت(ص) جواب داد گفت:عقل دین من است، معرفت سامایه من است، محبت اساس کارمن است، شوق مرکب من است، ذکر خداوند(ج) انیس من است، غم رفیق من است، علم حربه من است، صبر ردای من است، فقر افتخار من است، زهد حرفه من است، کوشش فطرت من و خشنودی نماز من است


.


گفته های حضرت رسول اکرم (ص) با الفاظ و کلمات کوتاه و معجزه اما پرمعنی و دارای مفهوم خاص همه ابعاد زندگی را تشریح کرده که آن میتواند برای مسلمانان الگو و رهنمودی باشد تا با سرمشق قرار دادن آن زنده گی خانواده گی و اجتماعی خویش را مطابق احکام و اساسات دین مبین اسلام و فرمایشات گهر بار نبی اکرم(ص) عیار ساخته ومحیط امنی را بسازند که در آن همه سجایا و فضایل اخلاقی وارزش های انسانی و اسلامی حکمفرما باشد.About the author

160