صلح

Posted on at


صلح یک کلمه مقدس بوده و به معنای آشتی  کردن است صلح در یک جامعه لازم و ضروری می باشد. که دین مقدس اسلام به آن سخت تاکید کرده است بخاطریکه صلح در یک کشور لازم و ضروری است و صلح عبارت از آرامی و آسایش  است .که ما به صلح بیشتر از هر چیز ضرورت داریم.

.                                                                                                           

برای جلو گیری از جنگ باید شب و روزکوشش کنیم ،و با دیگران زنده گی صلح آمیزی داشته باشیم و از دشمنی ها دوری کنیم در صلح  تمام مردم به زنده گی روزانه خود ادامه داده و کار و فعالیت میکنند. وتمام جوانان و نوجوانان به فکر درس و تعلیم  میشوند و باعث پبشرفت شان در سطح کشور و جامعه خود میشوند.

.وقتی دست به دست هم بدهیم میتوانیم تمام خرابه های  کشور خود را آباد کنیم و بیچاره گان را کمک کرده تا از فقر و گرسنگی نجات دهیم مخصوص کسانیکه به مواد مخدر مبتلا اند که باعث ضربه به خود و فامیل  خود میشوند و آن وقت صلح در کشور ممکن است.بخاطریکه وقتی که مردم از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنند .باعث ار بین رفتن جنگ و جدل در بین شان میشود.

صلح یعنی زنده گی،وزنده گی وقتی خوب می گذرد که درآن صلح وجود داشته باشد صلح یعنی آزادی  که حق تمام مردم میباشد  که در بیشر جا ها از کشور ها از صلح  خبری نیست ،که یکی از آن کشورها، کشور خود ما افغانستان است.که از صلح خبری نیست.و هر روز ممکن است  صد ها اتفاق ناممکن که به ذهن انسان خطور نمیکند.میتواند اتفاق بی افتاده پس به همان خاطر انسانان هیچ گفته نمی توانند که در کشور مان صلح وجود دارد

.                                                                                       

 وقتی می توانیم بگوئیم که در افغانستان صلح وجود دارد که از آدم دزدی ،قتل،تجاوز به مال و جان مردم وجود نداشته باشد .و بیشتر درگیری ها در افغانستان از اثر فقر اقتصادی میباشد که دولت باید در برابر این کار پیگری جدی نماید. بخاطریکه وقتی که مردم  در فقر زنده گی کنند به فکرصلح که نبود وقت به فکر خود شان هستند که چگونه از مشکلات زنده گی خود را نجات دهند که در این صورت صلح ناممکن است.

                                                                                                              

صلح در خانه تا صلح در جهان  یعنی: وقتی در کشور ما صلح و آزادی بوجود می آید که  اول در خانه صلح را ایجاد کنیم و بعدا در کشور خود میتوانیم صلح  و آزادی  را بوجود بیاوریم.صلح یعنی این که تمام انسان ها در کشور خود، در جامعه خود و حتی در خانه خود از صلح و آرامش برخوردار باشند.صلح یعنی دوستی ،صلح یعنی همبستگی ووقتی مینوانیم  صلح را برای خود و کشور خود انتخاب کنیم که در کنار هم باشیم و برای بدست آوردصلح کوشش کنیم.

.                                                                                                                      About the author

160