مالک دلها خدا است

Posted on at


پیامبربزرگواراسلام حضرت محمدمصطفی " ص"


با درو د وهزاران سلام برروان پاک رسول خدا،اشرف انبیا،حبیب حضرت کبریا،وپیامبرعظیم الشان محمدمصطفی "ص"  که به بزرگوارئ نامش همه عالم به تحیر میمانند ، آنکه است ختم المرسلین ورحمت العالمین وسید وسادات کونین. پیامبری که درویشی رابردارائی ،سخاوتمندی رابرسختگیری ،ومحبت را برنفرت ترجیع داده است .      توای رسول معظم اسلام که به روشنای وصلابت نامت شب تار وتاریک را به نورسحرمبدل گردانده ودروازه های جهل ونادانی رابا دستان مبارکت بستی .توکسی هستی که به کرامت وبه کمال تو، به وجاهت به جمال تو نه انسان ونه فرشته ئی دیگری آفریده شده ونه هم میشود.


توکه باگامهای مبارک خویش زنجیرهای ظلم واستبدادرا شکستی،تو آن گلی بودی که  خوشبوئ وجودت را تمام جهانیان حس میکردند، به هرجایی که قدم میگذاشتی از زیر پایت شگوفههای عطرآگین میروئید .توآنی بودی که به نه فلک گام نهاده واز ملائک هم مهترو والاترشدی ،آنی بودی که خدای لایزال برایت قرآن را هدیه داد، تابااین کلام زیبا رهنمایی برای بشریت شوی،اما افسوس...افسوس که من امت گنهکارتو حتی کمی هم نشد  که به راه مبارک تو قدم بگذارم ،پس من به کدام آبروازتوسخن بگویم؟ باکام زبان وصف ترانمایم؟  تاکه درشان عظیمت  باشد ؟ من دلگیر به این هستم که امروز لانه و کاشانه ام از وجود مبارک تو خالیست ،اما براین مینازم که از امتت هستم وترا رهنمایم،رهبرم،سرورم،وخودم را خاک راهت میدانم .تو آنی که من نمیدانم چه هستی ...؟


ومن آنم که ازوصف بیکران تو عاجز هستم، ولی امید برآن دارم  که بااین زبان کوچک خویش همیشه وصف ترا گویا باشم.آنکه جهان زنورش روشن شد وهمه عالم زروی او عالم شد،آنکه امینش در امانت داری بهتر آمد زفضل اوقرآن برعالم آمد،آنکه خلقش همه راشد الگو،زعطر اوهمه جاشدخوشبو.آن پیامبری که صبرکرد برظالم وآن رسولی که شبانه روز عشق ورزید وعبادت کرد رب العالمین را،آنکس که ازاوبهترنیایدونباشد.آنکه خاتم پیغمبران گشت ورهنمایی ورهبربشریت گردید ومعجزه ئ چون قرآن را برای امتش به ارمغان گذاشت. آن پیامبری که خداوند اورابه برتری وبزرگی برگزید واورا شافی مادرروز محشر قرارداد ؛اوکسی نیست جزتو ای رسول الله.


یادت تاقیامت بردل ونامت همیشه برزبان است .


خوشاآنکس که یارش است محمد      به جنت درکنارش است محمد


خوشاآنکس که دل داده به احمد    چراغ هرشب تارش است محمد


به ترس وبیم وتنهایی هردم     امیددل بیقرارش است محمد  (ص)با تشکر از مریم حمیدی


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160