,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,آب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posted on at


 


آب مایه حیات تمام زنده جانها راتشکیل داده وبزرگترین نعمت خداوندی میباشد آب باعث زنده ماندن انسانها حیوانات ورؤییدن گیاهان میشود .میتوان گفت آب یگانه علت برتری زمین نسبت به دیگر سیارات بوده ودانشمندان سعی براین دارندتاآب رادردیگر سیارات شناسایی کرده وزندگی راممکن سازند.برحسب معلومات1بر3 حصه زمین را آب تشکیل میدهد که%3آنرا آب شیرین وباقی مانده آن شور بوده وقابل استفاده نمیباشد.ازاین %3 فقط %1آب قابل استفاده بوده و%2آن دریخچالها,بحیره ها,کوه ها وغیره می باشد که دسترسی به آن مشکل بوده وحتی غیرممکن میباشد که به این صورت آب درجهان بسیار محدود بوده وبیشتر کشور هاسعی دارندتا آب های شان راذخیره سازی نموده وجلوگیری ازضایع شدن نمایند.آب درتمام عرصه های زندگی ازقبیل:صنعت,آشامیدن,زراعت,معیشیت زندگی,تولیدات وغیره استفاده وسیعی دارندکه ازآن جمله تولید برق یکی ازمهمترین وپرمفاد ترین بخش میباشد.که بیشتر کشورها روی همین موضوع تمرکز وفعالیت های زیادی دراین راستاانجام دادن وتلاش برآن دارن که پیشرفت های وسیع تری در بخش تولیدات برق انجام دهند تا از یک طرف نیازمندی های که به برق دارندرفع کرده واز طرف دیگردست نیازمندی به کشورهای همسایه خود نداشته باشندوبطورمستقل بدون نیازمندی به دیگران  ادامه زندگی دهند.درافغانستان نیز منابع زیاد آب وجود داردکه متأسفانه بیشتر آن حدر رفته وازآن استفاده وسیع صورت نمیگیرد. چنان که بیشتر زمین های زراعتی ماشین های تولیدی وصنعتی و مخصوصأتولید آب نیازمندی های شدیدی به آب دارند اما سالانه بیشترین آب دریاهای آفغانستان بدون استفاده وبصورت دست نخورده از نقاط مختلف ونیازمند عبور کرده وبه خاک کشورهای همسایه میرود.افغانستان سالانه بیشترین برق مورد نیاز را ازکشورهای همسایه خود وارد کرده وبابت آن مصارف انگفتی را میپردازد.که اگر نیمه یی ازآن مصارف را مصرف تولید بند برق در داخل کشور سازند مشکلات داخلی تولید برق حل شده ودیگرنیازی به دراز کردن دست نیاز بطرف کشورهای همسایه نیست.و این همه رایک دولت مستقل ,آزاد,خودکفاء,وبدون دخالت دیگران میتواند تعین کند. که کشورعزیزما افغانستان سالهاست برای بدست آوردن آن با افراد وحکومت های مختلف درگیر است وتا هنوز موفق به کسب آن نشده وتقریبأ یک امر غیر ممکن بشمار میرود.


 


 About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160