شناسایی حقوق طفل

Posted on at


طفل امروز زن ومرد فردا است ودرآیدن مسولیتهای بزرگ اجتماعی بزرگ اجتماعی را بدوش می گیرد. اکثردانشمندان روانشناسی به این نظراند که دوره طفولیت نسبت به سایردوره های زنده گی خیلی حساس ومهم است،زیرا بصورت طبیعی پایه وتهداب شخصیت فرد دراین دوره پی ریزی میشود.به عقیده این دانشمندان ، معمولأ اطفال آن عده ازاعضای جامعه اندکه نمی توانندبطورمستقل چنانچه لازم است،صلاحیتها ومهارت های طبیعی وذاتی خود را بکارگیرند،بنابرآن درجریان زنده گی به کمک ،دستگیری همکاری ورهنمایی بزرگان بیشترنیازدارند.


بدون تردید،اطفال قشرنیازمند،ناتوان وآسیب پذیرجامعه اندودر دوره طفولیت به مراقبت وتوجه ویژه ضرورت دارندومانند سایر اقشار جامعه حق دارند بطور سالم وعادلانه زنده گی کنند واز هرگونه شرایط وزمینه مطلوب وسالم که برای رشد قوای بدنی ،ذهنی ،عاطفی واجتماعی آنها موثر ومفیداست، بهره بگیرند. این همان حقی است که ادیان الهی ،متفکران ودانشمندان ،خاصتأ سازمان ملل آنرا بنام حق (طبیعی وذاتی)طفل تبیین نموده است


.


امابدبختانه،این حق درگذشت به گذشته به اشکال وشیوه های گونه گون از اطفال سلب گردیده واین قشرنیازمند جامعه را از حقوق مدنی وانسانی شان محروم گردانیده اند. باتوجه به اهمیت موضوع سرنوشت اطفال را در ادوار پیشین به بررسی میگیریم وبه تعقیب آن درباره حقوق طفل از نظر دین اسلام واعلامیه ها وکنوانیسیونهای جهانی که مسلمأ برای دست اندرکاران وآن عده ازمسولین امور که به مسایل گونه گون اطفال سروکار دارند،معلومات ارایه می نمایم تابامطالعه آن حقوق طفل رابشناسندودرعمل ازآن استفاده کنند. 1-شیوه برخوردبااطفال درگذشته ها 2-طفل کیست؟ 3-حقوق طفل ازدیدگاه اسلام الف-جلوگیری ازقتل ب-پذیرش اطفال ج-حق احترام د-حق غذا و-حق بازی ز-حق داشتن نام ط-حق تعلیم وتربیت ک-حق حفظ الصحه ل-حق مراقبت ونگهداری م-حق امنیت ن-حق عدالت درفرجام میتوان درباره آنچه نگارش یافت به این نتیجه رسیدکه تعالیم آنان


رهنمودهاوارشادات زیادی جهت پرورش سالم آنان بیان داشته ومسولین امور را در رابطه آن امرفرموده است. پس برماست تاحقوق اطفال را رعایت کنیم چراکه اطفال رول مهم واساس را برای رشدجامعه ایفا می کنن وجامعه را به طرف پیشرفت سوق میدهند


 About the author

160