خواستن اولین قدم است

Posted on at


خواستن اولین قدم است تا ما خواهان تغییر نباشیم، احتمال رخ دادن اتفاق متفاوت بعید است.دیگران ممکن است بگویند که ما باید تغییر کنیم،خود ما هم ممکن است این رابدانیم اما دانستن این مطلب انگیزه ای لازم را ایجاد دخواهد کرد،مکر این که ما تصمیم بگیریم که می خواهیم زندگی ما را تغییر دهیم.
3 چیز مردم را وادار می کند که بخواهند تغییر کنند:رنج و آگاهی فکری.مردم به حد کافی رنج ببینندوقتی، که سالها به در بسته زنند و خسته شوند، وقتی که به یک راه بروند و سودی نبرند، سر انجام لحظه ای فرا می رسد که می گویند: دیگر بس است. آنها آماده شده اندو می خواهند تغییر کنند.
ملامت هم باعث می شود که مردم بخواهند تغیر کنند. آنها عمرشان را با (خوب که چی؟)(خوب که چی؟)تیرمی کند تا که بالاخره مهم ترین خوب که چی؟را فریاد می زند و می گوید که زندگی باید بیش از این باشد.سومین چیزی که مردم را وادار می کند که بخواهند تغیر کنند کشف این مطلب است که می توانند چنان امکانات تازه ای رابوجود می آورند که قبل از این چنان اتفاقی حتی در خواب هم هرگز نمی دیدند.پس باید در هر کار قدم اول را بر داریم،وهر کاری را که اراده می کنیم آنرا انجام دهیم.


در این سالها که من بحرانی ترین مراحل زندگی خود را می گذرانم، این است که مرا به فکر انداخته است. من در خودم تغیرات مشخصی را دیده می توانم. وقتی که کتابی را می خوانم و به آن فکر می کنم.تا حدی که می خواهم که همان کتاب را دوباره بخوانم. امید های تازه ای برای من دست می دهد. هم چنان باعث می شود که اعتماد به نفس من بالا برود . در اصل اعتماد به نفس انسان را بی حد به هر کاری که دلش خواسته باشد با یک اشتیاق خاصی انسان را وادار می کند.با احترام
مرسل بنت محمد حکیم(نیازمند)


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160