دستورات مهم سر صحنه فیلمسازی

Posted on at


خواستم یکی از تجربیات مهمی را که سر صحنه فیلمسازی برایم پیش آمده را تشریح نمایم که آن دستوراتی اند برای هر فیلمساز که لازم است بدان توجه نمایند در غیر اینصورت میتواند کمی مشکل آفرین باشد. متاسفانه هستند کسانی که این قوانین را سر صحنه رعایت ننموده و در نتیجه باعث گیج نمودن کارگردان و دیگر کارکنان فیلم خواهد شد هیچگاه بدون دستمزد کار نکنید


 لطفا سر صحنه موبایل تانرا خفه کنید


 هیچگاه فکر نکنید که باید همه چیز تمام شود و زود جمع کنیم برویم


 در هیچ صورت سعی نکنید به کارگردان ایدیا بدهید، زیرا کارگردان نیازی به طرز تفکر دیگران ندارد


  چیزی را که نمیدانید، کوشش نکنید خود را طوری بروز دهید که همه چیز را میدانید


  در وظیفه ای که به شما دستور داده شده باشید، از مرزتان خارج نشوید


  سر صحنه فیلم هیچکدام از وسایل را بیجا نکنید تا به شما گفته نشده است


 خنده، مزاح و مسخره بازی را کنار گذاشته، و بگذارید کارگردان تمرکز بیشتری داشته باشد


  نور هارا یکدفعه روشن نکنید، میتواند باعث تاری دید هنرپیشه ها شود، قبل از روشن کردن صدا بزنید


در سر صحنه ندوید تا کار عاجل پیش نیامده


کارکنان فیلم را باید درست تغذیه نمایید، غذا سروقت آماده باشد


  دیر سر صحنه حاضر نشوید، کمی وقت شناس باشید


 بوتل یا گیلاس آب تانرا از سر صحنه برداید


زیاد حرف نزنید


 زیرک و تیزهوش باشید، کوشش نکنید سست و بیحال به نظر برسید


 زمانیکه راه میروید پیش پاهایتان را متوجه باشید، اول پشت سرتان نگاهی بیندازید


به حرف های کارگردان شدیدا توجه نمایید، اگر قهر میشود به دل نگیرید زیرا مسوولیت تمام پروژه به دوش او است، کارگردان تمام سعی خود را برای بهتر ساختن فیلم میکند که این عمل او برای تمام تیم به خوبی تمام خواهد شد


"جمیل یوسفی"
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160