وقت شناسی!!!!

Posted on at


وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به وقت خودبسیارارزش قایل شویم


چونکه وقت ما حتی از طلا و زیورات هم باارزش تر میباشد،ووقت شناسی یکی از کارهای یک شخص فعال وعاقل


میباشد متاسفانه به جامعه امروزی ما اکثرجوانان از وقت خود سوء استفاده میکنند وبه وقت وتایم خودارزش قایل نمی


شوند به جامعه امروزی بیشترجوانان وقت خودرا به مبایل وچت کردن وفیسبوک ها و شبکه های اجتماعی دیگرضایع


میکنند.و بهترین شخص کسی است که وقت خودرا به درس خواندن وآماده گی برای ادامه تحصیلات خود بگذراندو همه گی ما


باید از ثانیه به ثانیه زنده گی خود بخوبی استفاده کنیم چونکه ثانیه های که گذشت دوباره برنمیگردد وبخصوص اشخاصیکه


به ارگان های دولتی کارمیکنند باید به سروقت به وظیفه خود حاضرشوندبخاطریکه مردم دیگرهم وقت شان ضایع نشود و


تمامی ما باید به زنده گی خود تقسیم اوقات کاری و پلان کاری داشته باشیم و نظربه تقسیم اوقات وپلان کاری خود زنده گی


خود را به پیش ببریم.وباید به جوانان امروز گفت:که انترنت،فیسبوک وسایرشبکه های اجتماعی پیدا میشود اما وقتی که گذشت دوباره بر نمیگردد


چنانچه بعضی از شرکت های هوای که در افغانستان قرار دارد به اساس نداشت پلان کاری مشخص مردم را ساعت ها جلوتر


میخوایند اما سه ساعت یا چهارساعت دیرتر حرکت میکنند و مردم را در انتظار میمانند و وقت مردم را نیز بااین کارخودضایع


میکنند نه تنها شرکت های هوایی بلکه دیگر شرکت ها و ارگان های دولتی نیز مردم را در این بخش ها معطل ساخته ووقت آنها


را ضایع میکنند چنانچه درکشورهای خارجی و کشورهای توسعه یافته از وقت خود به صورت خوب وعالی استفاده میکنند حتی


یک ثانیه از زنده گی روزمره خود را بیجا نمیگذرانند وازاین ثانیه ها به خوبی استفاده میکنند و دارای تقسیم اوقات کاری میباشند


از همین روکشورهای خارجی نسبت به کشورما پیشرفته ترمیباشد. About the author

160