ويژه گي هاي كتاب

Posted on at       


ويژه گي هاي كتاب


كتاب يگ نقش مهم و بارز و نهايتا رول بس اعظيم در زنده گي انسان ها دارا بوده واژه كتاب يگ كلمه بس فصيح و داراي تعاريف بليغ و محتويات ارزش مند بوده است 


چنانچه از طريق كتاب ما به علوم دست نيافته اي خاصي رسيده و علوم و دانشي بي پاياني را به دست اورده مي توانيم طوريكه خود آگاهيد علما و دانشمندان و فلاسفه هاي جهان همه انان از طريق مطالعه همين كتب به قله هاي شهرت رسيده اند و نام هاي مانده گار و فراموش نشده ني را از آن خود نموده اند 


از طرف ديگر كتاب يار تنهايي و مونس و هم صحبتي بي چون و چراي براي تمامي افرادهاي روي زمين است از طريق كتب ما ميتوانيم از آيين و طرز زنده گي پيشرفتها و جنگ ها و همچنان از فرهنگ و كلتور و از اقتصاد و پيداوار زراعتي و از رسم و رواج ها و طرز تكلم و بنا ها و مكان هاي تاريخي و اوضاع سياسي و حكومت ها و سلاطين گذشته طرز و نحوه اي حكومت داري وزنده گي مردم عامه و اشرافيان و همچنان فتوحات و لشكر گشايي هاي انان با خبر شويم در اصل كتب ها گنجينه اي هر دولت و يا كشور باي گفت چرا كه اگر همين كتاب ها نمي بودند ما چطور خ.د را مي شناختيم و چطور خوب و بعد را هم تفكيك نموده و اصل خود اينكه پيدايش ما به چندين ويا بهتر بگويم خلفت ما چندين هزار سال را در بر گرفته است


بايد ياد آور شد كه بهترين و بزرگترين كتاب عبارت از كلام پاك خالق ما يعني قرآنكريم كه خود در تاريخ بشريت يگ معجزه اي به ياد ماندني و ابدي بوده و خواهد بود .پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی


About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160