هدف در زنده گی

Posted on at


هدف یک اصل مهم در زنده گی هر شخص میباشد که زنده گی بدون هدف هیچ معنی ومفهومی ندارد ما باید در تمام


عرصه های زنده گی هدف معین ومشخص داشته باشیم تا بتوانیم به تمام آرزوهای که در زنده گی داریم دست پیداکنیم


وزنده گی خود را به شکل بسیار خوب پیش ببریم هدف در زنده گی سرنوشت سازاست تا هدفی نباشد امور زنده گی


به شکل نا تکمیل به پیش میرود ما باید در هر عرصه های کاری خود هدف معین ومشخص داشته باشیم چی در عرصه


زنده گی باشد چی در عرصه درس وتعلیم.اشخاصی که در پیشبرد زنده گی هدف مشخصی نداشته باشند نمیتوانند به شکل موفقیت آمیز زنده گی را به پیش ببرند


تعین هدف در پیشبرد زنده گی باعث موفقیت شخص میشود ودر آینده باعث پایداری وسازنده گی هرچه بیشتر انسان


میگردد هدف در زنده گی باعث خوشبختی وسعادت در زنده گی انسان میشود اشخاصی که معنی ارزش های زنده گی


را میدانند وبه زنده گی ارزش قایل هستند همیشه به دنبال هدف در زنده گی برای رفاه وآرامی هر چه بیشتر هستند.هدف یکی از اساسی ترین وبهترین موضوع در زنده گی میباشد اگر انسان در زنده گی روشها وقوانین مختلف دارد


پس این شخص در زنده گی هدف های مختلفی هم دارد وهر قدر انسان بالای هدف های خود در زنده گی سعی وکوشش


کند ارزش آن نیز بالا تر میرود وباعث میگردد که شخص به خوشبختی های زنده گی دست پیدا کند به اساس بی توجهی


های که بعضی در زنده گی دارند وبرای سروسامان دادن زنده گی خود کدام پلان یا کدام هدف مشخصی ندارند ونمی


دانند که هدف چیست به همین خاطر زنده گی آنها با چالش ها وبد بختی ها سپری میشود با به وجود آمدن چالش ها


که خودشان بوجودآوردند باعث باعث ناراحتی های زیادی در زنده گی آنها میگردد پس بایدهمه ما برای اینکه بتوانیم


به یک شکل موفقیت آمیز زنده گی خود را به پیش ببریم باید حتما هدف مشخصی را برای پیشبرد زنده گی مشخص کنیم.
About the author

160