علت بی نظمی ها در جامعه

Posted on at


جامعه جایی که مردم با در نظر داشت مقررات،قواعد،ارزشها،اعتقادات،به پیشبرد زنده گی خود می پردازند و جایی که مردم در آن با توافق کار می کنند و آنرا پیشرفت می دهند و در یک جامعه وقتی مردم می توانند پیشرفت کنند که افراد آن جامعه با هم دارای اتحاد،وحدت،و همدیگر پذیری  باشند و تمام اقشار آن با هم کمک و همکاری نموده و هیچ گاه قوم،نژاد و جنسیت را در نظر نگیرند و همچنان مردم یک جامعه باید کوشش کنند که فرهنگ سازی کنند و به میراث های فرهنگی خود بیافزایند چون اگر مردم یک جامعه دارای فرهنگ،عقل و شعور باشند آن وقت جامعه تکمیل می شود و پیشرفت می کند.و اما علت بی نظمی ها در جامعه موضوعی که همواره در جامعه تکرار می شود و از جمله علت های آن می توان فقر اقتصادی،بی سوادی،در گیری های قومی،عدم موجودیت وحدت ملی،اعتیاد افراد در جامعه به مواد مخدر،فرار جوانان به بیرون از کشور،عدم موجودیت دولت مسئولیت پذیر و همپنان می توان از ازدواج های اجباری نام برد که این همه باعث بوجود آمدن بی نظمی ها در جامعه می شود و امکان ندارد که در یک جامعه از جمله این علت ها وجود نداشته باشد شاید بطور ندرت در کشور های پیشرفته وجود نداشته باشد اما در کشور های عقب مانده چون افغانستان،عراق،مصر،پاکشتان و.......حتما وجود دارد. 


Click here to Start!


از آنجمله می توان ازدواج های اجباری را نام برد که بزرگترین مشکل برای بروز بی نظمی در جامعه است چون هنگامی که دو نفر با هم ازدواج می کنند و با هم توافق نداشته باشند خود یک بی نظمی بزرگ در جامعه است و هنگامی که تشکیل خانواده می دهند اطفال آنها از محبت پدر و مادر محروم بوده و وقتی پدر و مادر از اطفال مراقبت نکنند آنها هنگام نوجوانی که دوره پر مخاطره زنده گی است دست به کار های خلاف می زنند و هنگامی که بزرگ هم شوند این کار ها همانند عادت و عمل به وجود آنها باقی می ماند و هر کاری که کنند از این عادات دور شده نمی توانند بالاخره در دوره جوانی چی خواسته و چی نا خواسته به انجام این اعمال ادامه میدهند و فساد های زیاد را در جامعه ببار می آورندو برای راه حل آن نیز باید والدین متوجه اطفال خود در همه حالات باشند تا شاهد روزی باشیم که همه فساد ها در جامعه ریشه کن شود.
160