مادر ای نور الهی

Posted on at


مادر تو نور الهی هستی رضای خداوند رضای تو است بهشت زیر پای تو است اگر تو بگویی من جانم را فدای تو میکنمگل روی تو داری گل ندارد                             شمیم زلفت سنبل ندارد                                  که باور میکند گر تو بگویی                          که همچو گلی سنبل نداردAbout the author

160