رسانه ها

Posted on at


رسانه وسیله انتقال هر نوع معلومات واطلاحات را گفته میتوانیم شاید همه با مفهوم عمومی رسانه آشنایی داشته باشید


رسانه ها چند نوع اند ویژه گی های یک رسانه چیست؟نقش رسانه های عمومی در ساختن افکار عمومی چیست؟رسانه


چیست وچگونه با اخلاق رسانه آشنا شویم؟رسانه ها انواع مختلفی دارد از آنجمله رسانه های چاپی مانند:روزنامه ها،


جریده ها وغیره که در روز یا هفته وار نشر میگردد رسانه های برقی مانند:رادیو،تلویزون شبکه های کیبلی وانترنت میباشد. 


رسانه ها باعث تغییر شیوه وانتقال فرهنگ های مختلف از یک نسل به نسل دیگرمیباشد رسانه ها امروزه پیشرفت های


زیادی نموده که مردم میتوانند به صورت خیلی آسان از هر لحاظ از تازه ترین خبرهاتحولات ونوآوری های علمی، فنی


وقایع وحادثات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،ورزشی میتوانیم آگاه شویم رسانه ها از هر لحاظ به عنوان مهم ترین عامل


تبلیغات است واز طرف دیگر مهم ترین وسیله است که مهمترین عامل تأثیرگذاربر افکارعمومی از سوی دیگر در شرایط


وحالات امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است .در کشورها وجوامع مختلف از رسانه ها برای بهبود اصلاح وتأمین قانون مورد استفاده قرارمیگیرد رسانه امروزه


بزرگ ترین وبهترین وظیفه را انجام میدهد از شهروند توسط رسانه ها مشکلات آنها پرسیده میشود وشهروندان هم


انتقادات وپیشنهادات خود را از این طریق به گوش دولت ومسوولان انتقال میدهند ومسوولان دولتی نظریات انتقادی و


پیشنهادی مردم را میشنوند ودر اصلاح بیشترکارهای شان از این نظریات استفاده مینمایند.


در این حالت رسانه ها مردم را به حقوق ووظایف آنها آشنا میسازد ومردم هم به وظایف شان آگاه میشوند وبلاخره احساس


مسوولیت میکنند در نتیجه همه وظایف ومکلفیت های خود راقبول کرده آن را به موقع انجام میدهند ورسانه ها نقش


موثری در زنده گی انسانها دارد رسانه ها هم جنبه های مثبت وهم جنبه های منفی را دارد که باید از جنبه های مثبت


را استفاده کنند ورسانه ها برنامه های تفریحی برای اطفال، رسانه های آموزشی برای زنان وآموختن هرکار، برنامه


های خبری ودیگر برنامه های است که ما باید آنها را به شکل دقیق ومثبت مشاهده کرده وجنبه های مثبت را در زنده گی خود بگنجانیم. 


 About the author

160