بی سوادی

Posted on at


 


زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد


.


کسانی که تعلیم نکرده باشند بی سواد نامیده می شوند که همین بی سوادی باعث بوجود آمدن مشکلات میشود. حال در این جا به ذهن ما سوال خطور میکند که:


جامعه یی که اکثر افراد آن بی سواد باشند به چه مشکلات مواجه میشوند؟ 


از آنجایی که در اوایل زنده گی انسان ها مدت زیادی به روی زمین زنده گی میکردند ولی خواندن و نوشتن را نمیدانستند در آن زمان زنده گی انسان ها بسیار ساده و ابتدایی بود، در آن زمان تجارب به صورت عملی و شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردید و اعضای جدید جامعه مهارت ها و فنون مورد ضرورت خود را در جریان زنده گی روز مره یاد میگرفتندو می آموختند. در آن زمان پروگرام ها خاصی برای آموزش وجود نداشت بی سوادی همیشه مانع بزرگی و پیشرفت استعداد های اعضای جامعه بود.


بنا براین گفته میتوانیم که بی سوادی یک مرض مهلک و دشمن یک بشریت به حیث مشکل عمده در مسیر تکامل ترقی، پیشرفت، انکشاف و توسعه جوامع بشری محسوب میشود


.


امروز در کشور های مترقی و پیشرفته همه مردم با سواد اند حتی افراد که نا بینا و نا شنوا اند نیز با سواد اند.


در کشور ما حدود ده میلیون هموطن ما از نعمت سواد محروم اند و هم اکنون پنج میلیون طفل کشور از رفتن به مکتب دور مانده اند. مشکلاتی که از این ناحیه متوجه جامعه ما میشود عبارت از: فقر، جهل، عقب مانده گی اجتماعی، اقتصادی، اعتیاد، روی آوردن به جرم جنایت


.


ملتی که از سواد محروم است همیشه محتاج کشورهای قدرتمند و پیشرفته است. پس بر کشور های فقیر و عقب مانده لازم است تا توجه خود را جدی به سواد معطوف نمایند.


و در توسعه مکاتب توجه نمایند چرا که مکاتب محرک اصلی و اساس توسعه و جلوگیری از فقر و عقب مانده گی میباشد


.


و با انجامدادن این کار میشود که تمام افراد کشور با سواد شوند و دیگر از بی سوادی و فقر و دیگر مشکلات نجات پیدا کنیم


مریم اکبری.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160