میوه های باغ بهشت

Posted on at


یکی از جمله مکملان زنده ګی بشر مادر و پدر می باشند . این دو با مهر ، عواطف و احساساتی که نسبت به فرزندان شان دارند در زنده ګی بشر از ارزش خاصی برخورد دار اند .
این دو را هم میتوان به دو میوه کمیاب تشبیه نمود که با از دست دادنشان دیګر راه برګشتی وجود نخواهد داشت . اما در این اواخر در جوامع و حتی در بین فرزندان شان به مقام و منزلت پدر و مادر کمتر توجه میشود .
و همچنین از جمله نعمات خداوند پاک همین وجود پدر و مادر میباشد . بهترین یاران ما در وقت و زمان سختیها و مشکلات والدین ما میباشند ک متشکل از همان پدر و مادر هست . ما باید همیشه قدر این نعمت پاک را بدانیممادر باهمان مهر و عاطفه مادرانه خویش دارای ارزش والای میباشد ، به همان اندازه که او به ما محبت میکند پس حق او نیز هست که به همان اندازه محبت از اولادش دریافت کند . احساسات یک مادر نسبت به فرزندش بی نهایت پاک میباشد ، به پاکی همین حس قسم مادر هست که من و تو هستیم ...،و پدر ، او نیز با عاطفه و مهر پدرانه خویش از ارزش والای برخورد دار هست . زحمات بی پایان که یک پدر به فرزندش میکشد را نمیتوان اندازه نمود .زندګی برایم این اجازه را نداد که بتوانم چیزی از پدرم به یاد داشته باشم . من امروزه از مهر پدر محرومم . پس به عنوان سخن آخر میخواهم بګویم که : همیشه در هرکجا ، هرلحظه ، به فکر این دو شخصیت والا مقام زندګیمان باشیم و مهرشان را در دلمان ابدی سازیم . ما ارزش چیزی را زمانی میدانیم که آنرا از دست داده باشیم ، پس بیایید و از هر دقیقه و ثانیه عمرمان استفاده نموده و با دل و جان به زحمات پدر و مادر سرسجده فرود آوریم . چون پشیمانی دیګر سودی نخواهد داشت ..


(Fh ~ Ah)
About the author

160