دانش راه بهتر برای رسیدن به آرزو ها

Posted on at


                                                        


دانش  پدیده مقدسی که برآورانده همه خواسته های انسان  و رساننده  او به جایگاه و مقام والای که لیاقت آن را داردمیباشد و تنها را نجات بشر از مرداب جهل و نادانی است. دانش تنها کلید برای باز کردن در ها به سوی راه های خوشبختی واقعی و لذت های زنده گی است. دانش رهنمای انسان به سوی روشنی و مساحت ساز زمینه برای درک معنای واقعی و رسیدن به لذت های و آسایش واقعی . دا نش در طول تاریخ و در برحه های مختلف از زمان باعث انکشاف های و اکتشافات  زیاد ی در عرصه های مختلف گردیده است که این اکتشافات باعث دگرگونی زنده گی انسان در بخش های مهم از حیات بشر گردیده است.دانش از ابتدائ تاریخ به صورت اندک و کم در زنده گی انسان نقش مهمی را ایفا کرده است که برعلاوه تغیرات در عرصه های زنده گی باعث پیشرفت تفکر و پیشرفت انکشافات انسان نیز گردیده است که انسان از ابتدائ تاریخ با همان دانش اندکش انکشافات و اکتشافات زیادی را در بخش های مختلف زنده گیش کشف و از آن در رفائ زنده گی خود استفاده کرد ه است که پیشرفت ها نه تنها بیانگر قدرت بی پایان انسان بلکه بیانگر ماثر بودن دانش در بخش مختلفی از زنده گی انسان میباشد که با همین دانش انسان توانسته است که اکتشافاتی در بخش علوم ساینس و تحقیق در باره مخلوقات عجیب که در اطراف انسان حیات دارند باعث پی بردن انسان به قدرت آن خالق بی همتا نیز میگردد .چنانچه که  فعلا ما در هر بخش از حیات خود شاهد پیشرفت دانش در بخش های مختلف میباشیم دانش مهمترین دلیل پیشرفت و مترقی بودن جهان امروزی میباشد چنانچه که امروزه دانش و تکنالوجی از مهمترین مسایل در پیشرفت و داشتن یک زنده گی مدرن میباشد و اشخاصی که در این برهه از زنده گی اگر از دانش برخوردار نباشد آن اشخاص از جمله اقشارضعیف جامعه میباشند و اگر خواسته باشند که در زنده گی از پیشرفت و رفا وافعی برخوردار باشند باید که دانش را از مهمترین مسایل در زنده گی خود بدانندو اگر خودشان بنابر بعضی از مشکلات که وجود داشته نتوانسته اند که از دانش استفاده کنند باید در تعلیم اولاد خود و سهم گیری آن ها در پیشرفت و خدمت به وطن شان از هیچ گونه تلاش و سعی نباید دریغ کنند تا از این طریق بتوانند که وجیبه انسانی و اسلامی خود را در فبال خدا و وطن شان ادا کرده باشند . دانش برای پیشرفت برای تمام کشور های بشمول کشور های رو به انکشاف از جمله برترین عوامل میباشد و کشور عزیز ما افغانستان که از جمله کشور های رو به انکشاف میباشد نیاز جدی به دانش و تعلیم خوب و پیشرفته دارد چون تنها راه ی پیشرفت آن همان دانش خوب میباشد همچنان دانش از جمله مهمترین گفته های آن رسول اکرم بوده است چنانچه ایشان فرموده اند که(برای آموختن دانش بر مرد و زن مسلمان فرض میباشد) و همچنان در یکی از بیانات دیگر شان فرموده اند که (اگر ضرورت شد برای فراگیری دانش به کشور چین نیز سفر کنید) پس بنا بر گفته های رسول اکرم (ص) هر انسان باید در آموختن علم تلاش زیادی را بکار ببرد.پس از گهواره تا گور دانش بجویAbout the author

160