بهترین مترجم کسی است که سکوت مه را ترجمه کند

Posted on at


گاه یانسان نیازبه این دارد که درسایه سکوت بماند درد انسان را تا تناب دار سکوت میرساند سکوت نوع از مرگ است مرگ که انسان را به مرده متحرک تبدیل میسازد خنده خوشی از یاد میرود انسان درد را تحمل کرده میتواند البته تا حدی که توانش را داشته باشد اما گاهی نمیتواند واین باعث میشود تا سکوت اختیار کند وبگذارد دیگران او را همواره پایمال کنند ما انسانیم ونیاز به این داریمکه یکی ما را درک کند یکی باشد که برایش مهم باشد که وقت ما چگونه میگذرد اما در حالیکه همه از ما توقع دارند اما ما از کسی توقع داشته نمیتوانیم هر قدر خود را مثل سنگ مقاوم نشان دهیم بازهم سنگم شکنندهخواهد بود در زیر این همه دردیدی که انسان متحمل میشود هر قهرمانی در زندگی کم میاورد در زندگی خوشی ها به مراتب کمتر نسبت به غم ها هست زندگی مثل یک بازی عجیب وسر در گم است برای رسیدن به هدف یک قول نه بلکه تعدادی زیاد از قول ها را باید شکست داد ان قول در زندگی زنده نیستن ولی ما در مقابل انها بسیار زود تسلیم ومیشویم وامید خود را کاملا از دست میدهیم حتا از روی زمین بلند شده نمیتوانیم یکی از ان قول ها هست (غم)از اینرو هست که بهترین راه برنده شدن در زندگی اینست که را شکست دادن قول های او را بدانیم شاید نتوانیم به همین خاطر بعضی اوقات ما نیاز به یک پناه گاه داریم دور از همه چیز حتا اگر شده برای 5دقیقه دور بمانیم تا کمی وقت داشته باشیم که خود را دریابیم در دنیا همه برای خود میجنگند هیچ کس در فکر این نیست که تو بمیری یا زنده بمانیپس از خو قهر مانی نشان نده وخود را فدای دیگران نکن که حتا اگر در سکوت بمیری برای مرگ توغمگین نخواهند شد انسانها مثل رباط های بی احساس هستند زندگی میکنند ولی از زندگی چیزی نمیدانند جای برای اینکه زندگی کنم میخواهم وبهانه ای برای خنده ای میجویمAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160