بانوان بخش مهم و تصمیم گیر جامعه

Posted on at


هر اندازه که کشورها به طرف پیشرفت و توسعه گام می نهند به همان اندازه فضا برای بانوان نیز بازتر شده و از حقوق انسانی بیشتری در جامعه برخوردار میگردند. آنها میتوانند در بخش های متفاوت جامعه در کنار مردها سهم بگیرند و در راستای فعالیت های اجتماعی نقش مثبتی ایفا کنند. حقوق بانوان به سادگی بدست نیامده و به همین سادگی نیز پذیرفته نشده است بلکه نتیجه سالها تلاش و پشت کار است که تا بلاخره آنها توانستند بر حقوق خود واقف گردند و درصدد حصول شان برآیند.


در افغانستان بحیث کشوری که از سالها به این سو دچار انواع مشکلات و جنگ های داخلی بوده است, بانوان نیز به انواع مشکلات و محدودیت ها روبرو بودند که روند فعالیت های شان را بشکل جدی دچار مشکل کرده بود. اما امروزه بعد از سقوط رژیم طالبان مردم ما توانستند که شرایط و فضای آزاد تری را تجربه کنند و بانوان نیز از آزادی های بیشتری برخوردار گردند.در کابل یکی از بزرگترین همایش های بانوان در راستای تقویت نقش شان در سطح ملی برگزار گردیده و بانوان در این همایش به بحث و بیان دیدگاهای خود در مورد صلح در کشور, صلح و آشتی با طالبان, انتقال سیاسی و انتخابات پیش رو پرداختند, که نقش هرچه موثرتر بانوان در این روند های ملی دلالت بر سهم گیری و حضور فعال شان در سطح ملی می نماید. 


در این همایش بانو, حبیبه سرابی, والی پیشین بامیان و معاوت دوم یکی از تیم های انتخاباتی چنین گفت: این همایش مهم است چون وضعیت بانوان در انتخابات پیش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت, بنابراین بهتر است که بانوان گردهم آیند و شرایط را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند چالش های فرا روی خود ببینند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160