ایمان یعنی زندگی

Posted on at


 


اگرشخص ایمان قوای داشته باشدوبه ایمان خودباورداشته باشد یک شخص باخداخودباور است کسانیک ایمان شان ضعیف است آنهاهمیشه درترس و سرگردانی به سرمی برنددرحدیث آمده که خداوندج فرموده هرکسی ازیادمن روی بگرداندزنده گی تنگی خواهدداشت.


یک انسان که می خواهدهمیشه خوش وخوشبخت زندگی کندوازتمام غم ورنج دنیا دورباشدتنها ایمان به پروردگارجهانیان است که اورا یاری مکند


 


.


کسهای که ازاعتقاد خداوند دوراندآنها همیشه به نفرین گرفتارانددرحقیقت زندگی مسلمانان بدون ایمان هیچ سروسامانی نداردانسانها که می خواهندخودراازتاریکیها وغم ها نجات دهندتنها راهاامیدآنها اینست ایمان به پروردگارداشته باشند


وازکارهای خلاف که در گذشته انجام می دادن دست به کشنداشتن اعتقادوباورمندی به خداوندمتعال درزنده گی برای هرفردمسلمان ازجمله اسسات بنیادی درچرخه زنده گی اجتماعی می باشدایمان به تکیه گاهی لایزال پروردگارتوانا هرانسانی راقادربه اندیشه تفکر وخلاقیت درامورزنده گی شخصی واجتماعی اش می سازدایمان وباورداشتن دیوارمحکمی است درمقابل خواهشات نفسانی وانحرافات اخلاقی ایمان پایه های استوارزنده گی دریک جامعه می باشد


 
About the author

160