مکتب

Posted on at مکتب در عصر حاضر تقریباهمه کودکان به مکتب میروند. امروز علوم و تخصص های مورد نیاز  است که خانواده نمیتواند آنها را برای اطفال آموزش دهد واین وظیفه را مکتب به عهده گرفته است.مکتب برای همه کودکان مهارت های خوادن، نوشتن، حساب کردن، تربیه، اخلاق خوب، احترام به والدین، شفقت به خوردان، کمک کردن، علم و دانش،و... را می آموزد.


همچنین کودکان درمکتب مسایل مهم زنده گی اجتماعی موضوعات دینی تاریخ، جغرافیه، کیمیا، فزیک، ریاضی، هندسه، و... مضامین را میاموزند.


مکتب اولین محیط رسمی است که کودکان با آن مواجه میشوند طفل درمکتب با همه سررو کار پیدا میکن


معمولا درمکاتب برخوردها بااطفال و دیگر اشخاص عاطفی نیست وزیاد تر روابط رسمی و غیر عاطفی است.


وظیفه یک شاگرد در مکتب چیــــــست؟ و کدام کار ها را باید انجام بدهد؟؟؟


وظیفه  شاگردان درمکتب عبارت از:


 احترام به معلم واعتاعت کردن از اوامرآن.                                                                                                                                        نظم را مراعات کردن.


                                                                                                                                        نظافت را رعایت کردن.


وقت شناس باشند.


در درس خواندن ودیگر کار های خوب باهم رقابت داشته باشند.


برای رسیدن به اوج موفقیت تلاش نمایند.


                                        ...   و                                                         


در کنار مکتب مساجد و یا کورس ها نیز در بالا بردن توانایی اجتماعی کودکانشما نقش برازنده یی دارد.کودکان در مسجد میاموزند که وجاهای مقدس چطور برخورد داشته باشند. اساسا گرایش های ایمانی درکودکان از مرحله تعلیم مسجد دروجود آنها تخم افشانی میشود.


واز سوی دیگر اشتراک در نماز های جماعت نیز انگیزه های ایمانی را در فکر اش باعث  رشد میشود.


بعد از مسجد بیرون شدن در اجتماع و اجتماعی  شدن برای اطفال مهم است واین کار باعث مشود تا یک فرد اجتماعی و با اخلاق خوب به جامعه تقدیم کنیم.


وهمچنان بر شخصیت کودکان تاثیر میگذارد.  (نویسنده:(رقیه اکبری About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160