تهاجم فرهنگی چی است وچی تاثیر بر فرهنگ جوامع دارد

Posted on at


 


انتقال معانی در بین نظام های فرهنگی همیشه در محدوده های مجاز به دوجانبه وداوطلبانه صورت می گیردممکن است جریان انتقال معانی طوری باشد که طی آن معانی اصلی یک نظام فرهنگی مورد تهاجم قرار گیرد.هر گا انتقال فرهنگ یک جانبه،غیر داوطلبانه،وسلطه گرانه باشد به نام تهاجم فرهنگی یاد می شوددر زمان حاضر با پیشرفت صنعت وامکان انتقال معانی از طریق امواج وخطوط تلفون ،تخریب فرهنگ جوامع دیگر ابعاد تازه یافته وبعضی کشور ها بااستفاده از این عوامل امکان تهاجم به فرهنگ های دیگر را به شکل وسیع تر به دست آورده اند،بر خلاف مبادله فرهنگی که در آن نظام های فرهنگی تر بیه می یابند وتغیرات آنها موجب شکوفائی بیشتر می شود، در تهاجم فرهنگی ،ارزش های اصلی نظام های فرهنگی مورد تهدید واقع می شوند واین امر به معنای از بین رفتن نظام ها استمقابله کمونیست های شوروی سابق با نظام فرهنگی مسلمانان در آسیای میانه ومنطقه قفقاز نوعی تهاجم فرهنگی بود که از همه امکانات از جمله قدرت نظام وتبلیغات استفاده شده تا ریشه ها دین را در این منطقه نا بود کنند.


امروز کشور های غربی در پی آن اند تا فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ های پشتاز بر جوامع وملل دیگر تحمیل نمایند .160