به امید روشنایی

Posted on at


وقتی حقیقت قوی روشن و زیبا و راستین، در محیط اجتماعی به وجود می آید فریب، جهل و نیرنگ جای برای بودن خویش نمیابد. مردم ما با وحدت نظر، با وحدت احساس و عقل و ایمان و باور به معز رسیدند که همه ملت به تگیه گاه استوار وحدت و همبستگی سرزمین خویش دست ها را آویختن و نگاه های خود را به سراب های پر فریب و رنگا و رنگ گرفتار نساختند، و با عزم متین و داشت باور بر دادن راه حق و عزت خویش که هدیه دموکراسی بود. به دور صندوق های رای جمع شدند و رای خود را با شوق و احساس به صندوق های امانت سپردند.


www.AXRANGI.ir)_fa_rszd.jpg" alt="" data-imageid="256117" data-galleryid="3154" />


ملت بزرگوار ما به تنهایی ها، سکوت بربینی ها و پایان دادن به امیدها و آرزو های فریبنده با رای خویش جدای ها و دو گانه گی را از بین خود برداشتند. و برای یگانه گی، همدالی و اتحاد و آینده پر از امید و سعادت دست در دست همدیگر با خردمندی در انتخاب فرد شایسته و مطمین با انداختن رای خویش سرنوشت آینده خود و فرزندان خود را رقم زدند. و خط بطلان بر سکوت و بد بینی ها کشیدند، و آرزومند بر آمدن طلوع خورشید زرین و تابان را بر هر کوشه یی میهن عزیز و غروب دل انگیز و شب های پر ستاره و مهتاب پرتو افشان را در فضای صلح و امنیت بر گاشانه و خانه یی هر یک از هموطنان آرزو کردند.ملت ما برادری و یگانگی خود را به ملت همجوار و جهانیان به اثبات رسانیدند. مردم قهرمان ما مسوولیتو وظیفه اسلامی و وطن دوستی خود را در فضای تیره و تار ترس و وحشت به انجام رسانیدند، و امید ها بر این دارند که رای ها از غربال و صافی های کمیسیون انتخابات با نتیجه شفاف و پاک بیرون آید. و سربلندی و افتخار را نصیب مردم شریف و ملت با شهامت افغانستان نمایند.تشکر


:خوانندگان گرامی برای خواند مطالب قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/fatima-farzanayar
 


 160