محیط زیست

Posted on at


محیط زیست از دو کلمه زیست ومحیط ترکیب یافته .مفهوم ومعنی محیط به وضع وموقعیت گفته میشود که دارای شرایط اقلیمی ،فزیکی ، کیمیاوی ،وعوامل وشرایط مناسب برای زنده گی موجودات زنده باشد.در شرایط فزیکی عامل عمده را شرایط اقلیمی یا موجودیت هوا ،بخار ،ومیزان گرما وسرما،،تابش وشدت نور وروشنای آفتاب میزان رطوبت هوا وشرایط مکانی خاکی شامل نوع وبافت کیمیاوی وفریکی در لایه های ساختاری خاک ،تعداد مفاذ اونفوذ پذیری در لایه های خاک وموجودیت منرال ها ورسوبات متنوع موادعضوی .موجودیت آب میزان ومقدار آن ،کمیت وکیفیت فزیکی ،.کیمیاوی خاصیت حلالیت وانحلایت وموجودیت انواع گازات  ،وقابلیت جذب ودفع موادرسوبی ،آهکی ،اکسیجن ،موادمعدنی ،ورسوبی،آماده سازیی محیط زنده گی برای موجودات حیه


در کلمه زیست فضای محیط شرایط ،امکانات ،هماهنگی ،ارتباطات ،وفضای برای تغذیه تولید نسل وادامه حیات ،رشد نمو وتکامل ساز وشرایط وزمینه های تجزیه وتحلیل وتغیرات کیمیاوی وفزیکی ومیکانیکی وزمینه تعاملات کیمیاوی وبیولوژی فعالیت های فزیولوژی ،مارفولوژی ،ژنیکی وشرایط مناسب ایکولوژی،توافق وتطابق موجودات حیه وزنده جان گرفته تانباتات وگیاهان و حیوانات عالی تکامل یافته رادر خود داشته باشد وشرایط فعال تنازع بقاوتداوم نسل ها وانواع وگونه های متنوع موجودات زنده داره باشد.سیتم های حیاتی یاایکوسیتم های بنابر موقعیت های جفرافیای عرض وطول البد های کره زمین بسیار متنوع ومختلف میباشد ایکوسیتم های رادرقله های کوهستانی ،صحراها،مزارع ها،با نمات جنگلات موانع وعلطرها،مسکونی شامل شهرها،قریه ها ،وروستا ها ،حوزه ها،ومناطق متنوع ومختلف میباشد .ایکوسیتم های محیطی تطبیق وادبیتلشن وتوافق موجودات زنده دار از گیاه هان نباتات تا حیوانات عالی وحشرات ،خزنده گان گوشتخواران ،آبزیان ،علف خواران ،وپرنده گان ،مختلف رادرتوافق محیطی شان متنوع ومختلف میباشد .وانواع وگونه های متنوع ومختلف موجودات حیه وزنده براساس چرخش ودوران منابع وزنجیره های متصل علم وپیوسته غذایی وضعیت تکونت وپوشش های محافظی وامنیتی در مناطق مختلف خشکه ها دریا ها ابحار ،هامون ها وبا طلاق ها ،مناطق گرم وسرد سر ،حاره ،استوانی ،مرطوب ،به زنده گی خویش وزنده گی کردن تطابق داده ومحیط های زیست متنوع را به وجود آورده اند در سطح دقت ومطالعه کنیم در مناطق سرد سر گرمسر ،مرطوب ،نیمه گرمسر ،نیمه سردسر ،حیوانات ،پرنده گان ،حشرات ،علف خواران ،گوشت خواران ،موجودات حیه زره بینی ،شکار چیان ،خزنده گان ،نباتات ،وگیاهان ،جنگلات ،خاصی خودرا با محیط های متنوع زنده گی کردن رابا محیط ایکوسیتم ها خویش مطابق داده اند وبه حیات وزنده گی خویش در یک زنجیر غذایی ومحیطی ادامه میدهند.


آرزو"رحمانی "About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160