یک فرد موفق چی خصوصیاتی دارد ؟

Posted on at


 


۱.اعتماد به نفس زیادی دارد.همیشه برای خود احترام قایل است.


۲.در زندګی همیشه شور وشوق زیادی را احساس می کند .وزیبای های زندګی را دوست دارد.۳.در موقع ضروری هر خطری را میپذیرد البته باعقل سلیم وبدن سالم.


۴.همیشه به جای شکوه وشکایت فقط دعا میکند به درګاه خدامی داند که ناله وشکایت مشکل او را حل نمی ګند.


۵.هرګز زندګی خود را با دیګران مقاسه نمی کند واز چیزی که خداوند برایش داده سپاس ګذاری میکند.


             ۶.آنچه در زندګی برایش اتفاق افتاده بدون کدام غم وپریشانی از تکرار اشتباهات خود جاو ګیری میکند .


۷.در تلاش های خود همیشه موفقیت واستقامت نشان میدهد .وهمیشه امیدوار است.


۸.اګر در سرراه او کدام مشکل وجود آید فعالیت وشدت بیشتری پیدا میکند .بزرګان وخوردان را احترام میګذارد.


۹.هیچ وقت نمی خواهد در رابطه بادیګران احساس رقابت وآزار دهنده داشته باشد.


۱۰.مهمتر از همه در هر موقعیتی اعتماد به نفس واحترام به خویشتن را حفظ میکند خسکګی وکسل را در خود نمی بیند.


۱۱.چنان زندګی میکند که ګوی به نام نومیدی چیزی وجود ندارد.؟ورزش .مطالعات .پیاده روی .ګردش را زیاد دوست دارد وبخشی از اوقات خود را صرف این فعالیت ها میکند .


پس ماهم همیشه میکوشیم تایک فرد موفق باشیم در تمام زندګی خود .


ساراسادات


 


 


 About the author

160