دلایل عقب ماندن افغانستان ازجهان امروزی

Posted on at


یکی ازبزرگترین ومهم ترین دلایل عقب مانده گی در  افغانستان بیسوادی می باشد.واین بیسوادی باعث عقب مانده گی کشورما میشود.افغانستان ازکشورهای دیگرجهان به خاطری عقب مانده است.فقیروبیسوادی جامعه رابه مشکلات زیادی وادارساخته اند.ازجمله بی کاری ونبود فابریکه های صنعتی تامردم به کارگماشته شوند. وازهمین روح مردم به بحران کشانیده شده اند.وهم چنین ازطرف دیگروضع اهمیتی کشورتاجران وسرمایه گذاران را وادارساخته است  .                                                                                                تا در این کشور از سرمایه  گذاری  دست کشیده و سرمایه خود را در بانک های  کشورهای  دیگر  ذخیره نموده و  از کشور  فرار  مینمایند. واز طرف  دیگر  دخالت کشور های  همسایه  در امور داخل  کشور ما و هم در امور اهمیتی ,تجارتی و سرمایه  گذاری و همچنین  جنگ های خانه ای مان سوزو ویروانگر داخلی  مردم را به تبائی و مهاجرت ˛فقیر˛تجارتیوتنگ دستی وفراراز کشور میکند. به تبائی و مهاجرتافغانستان نمی توان بٌعدهای مختلف را مورد بررسی قرار داد˛اقتصاد افغانستان در طی چند دهۀ جنگهای داخلی به رکود مواجه گردید،اما بعد از روی کار آمدن ادارۀ انتقالی و حکومت انتخابی پشرفت های قابل توجه در امور افغانستان صورت گرفته است.                                                                                                                                 از آن جمله ساختن سرک های شهر کابل شاهراه های کابل ˛هرات˛مزارشریف˛شاهراه بدخشان ˛سرک های داخل شهرها ولایات وغیره˛ایجاد شد.وهم چنان تعمیر و ساختمان های دولتی ومکتب در مرکز ولایات  ایجاد بانگ های خصوصی مکاتب وپوهنتون های  خصوصی  رادیوها وتلویزیون ها شرکت های  مخابراتی  بلند  منزل ها در مرکز ولایات ایجاد شد.  مردم افغانستان  در ردیف های پایین قرار دارد که بیشتر از (شصت وشش) درصد مردم بیسواد اند.یکی ازعلل ها وچالش های روز افزون امیتی است .                                                             وایجاد  کننده  این  مشکلات  براران  ناراض  حکومت  طالبان  اند ˛که  خود آنها  حاصل  بیسوادی  اند˛ وباآتش زدن  مکاتب  وتیزاب  انداختن  بالای  شاگردان  مکتب  ودانش  آموزان و مسموم کردن  وسربریدن  به قتل  رسانیدن  معلمین  ومتعلمین  باعث  ایجاد  وحشت می شوند .پیش از پنج میلیون کودک د ر افغانستان  ا ز  درس  خواندن محروم اند.که حداکثر آن خانم ها تشکیل می دهند.                                                                    افغانستان ازگذاشته تا امروز از عقب مانده گی رنج برده وهموار در جستجوی وعوامل رهایی از این مسله بوده است.وهمیشه بین مردم ما بی اتفاقی بود ˛ زنده گی افغان ها وقتی خوش آیند میشود که همه افراد جامعه دورهم جمع و اتفاق داشته باشن.ما میخواهیم که در وطن ما همیشه صلح وآرامی باشد˛تا تمام مردم به فکر آرام کارکنم  در آبادی کشور خود سهم بگیرن .....................دAbout the author

sonita459

سونیتاعزیزی

Subscribe 0
160