تلویزیون

Posted on at


        رسانه به وسایلی گفته میشود که کار شان رساندن اطلاعات و معلومات به مردم است.رسانه ها جدیدترین خبرها و رویدادهای سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و ورزشی را به اعضای جامعه انتقال میدهد و انواع و اقسام مختلفی دارند، که مهم ترین آنهاتلویزیون و رادیو است که بیشترین تأثیرات بر اذهان مردم دارد. تلویزیون:تلویزیون یک رسانه دیداری وشنیداری است که تصاویراشیای متحرک را به گونه یی که در واقعیت روی میدهد،همراه با صدای آنها،نشان میدهد. ویکی از وسایل ارتباط جمعی است که آن را سینمای کوچک هم میگویندوبار اول درایالات متحده امریکا اختراع شد و مورد استفاده قرار گرفت.و یکی ازمهم ترین وسایل انتقال خبرها و نمایشها در جهان است تلویزیون نسبت به رادیو پیشرفته تر است چونکه اشیا و رویدادهای را از طریق تصویر برای مردم نشان میدهد.به طور مثال،اگرقرار است که از برگزاری جشن استقلال گزارش بدهد،رادیو تنها آنرا با زبان و گفتار گزارش میدهد اما تلویزیون تنها آنرا با زبان و گفتار گزارش نمیدهد بلکه تصاویر متحرک آنرا نیز پخش میکند.همچنان تلویزیون بر علاوه اسباب تفریح یک وسیله خوب آموزشی و تربیتی نیزاست که باعث رشد فکری و ذهنی مردم میگردد.امروزه پروگرام های مخصوص برای شاگردان از طریق تلویزیون داریم که آنها میتوانداز توضیحات و تشریحاتیکه در مرد موضوعات گوناگون داده میشود،بیاموزند و سطح معلومات و دانش خود را بلند ببرند. وهمچنان علمامذهبی،روشنفکرو سیاستمداراز طریق تلویزیون با مردم صحبت کرده و آنها را به راه درست،داشتن اخلاق خوب و پرهیزگاری راهنمای میکنند.گرچه تلویزیون فواید و سهولتهای دارد باید از خرابی های آن برای مردم بخصوص نوجوانان آگاه باشیم.بخاطریکه بعضی از آنها سوءاستفاده کرده و با نمایش دادن فیلم و تصاویر غیر اخلاقی مردم را فاسد میسازند. با این حال این مسوولیت دولت است که کانال های تلویزیون را کنترول کرده،وازسوءاستفاده کردن این منبع مفید و رهنما کشور جلوگیری کندAbout the author

160