راز و نیاز تان را با خدا پیچیده نگهدارید.

Posted on at


 


همه نیازها و آرزوهای شما از دنیای بی شکل  روح و سکوت آفریده می شود. منیت و نفس پرستی هیچ گاه نمیتواند شمارا در جذب و تبلور خواسته های تان یاری کند. این پدیده منحوس حتی ممکن است خلاقیت ها و نیروی تجلی خواسته های تان را مسدود کند. به هین دلیل ترغیب تان می کنیم که در باره بینش و بصیرت شخص خود راز دارباشید و در باره آنچه است دارید جذب و متبلور کنید با دیگران حرف بزنید، اغلب حس می کنید که ضرورت دارد افکار الهام بخش و تعالی دهنده تان را شکافته و از آن دفاع کنید و در این رهگذر ممکن است تحت تاثیر افکار و نقطه نظرهای دیگران قرارگیرید. در واقع با این کار پای منیت را به میان می کشید و به محض حضورمنیت، راه آمدن الهامات و تجلیات خویش را  مسدود می کنید.
160