فلم انکس و آموزش پایدار برای دانش آموزان افغان

Posted on at


خیلی وقت ها فرصت دوباره شروع کردن،فرصت دوباره از سر گرفتن وفرصت دوباره گام برداشتن برای انسانها میسر نمی شود؛مهلت این را نمی یابند برای هدف وخواسته ومرام ایشان اقدامی دوباره نمایند وسعی در مرفوع سازی نقص هایشان یا بهتر، اشتباهات گذشته وپشت سر مانده شان را انجام دهند.


اما برای مامهلت دوباره ئ رسیدن به هدف ومرام مان مهیا است!


در می یابیم که زمان؛این گنجینه فنا پذیر همراهی مان را رها نساخته و نقطه ئ شروع وآغاز خط را برای مان سپید مانده تا دوباره با عزم واراده ئ پیشین مان رنگین ورنگین ترش سازیم.صفحه ای سفید چانس مکرر برای تغییری مثبت،هوا ونفسی تازه وحقیقیتی نزدیک به زندگی مان.بانوان انکس و افغان سیتادل این بار نیز زنان و دخترانافغان را تنها نماندند،بدون هیچ گونه وقفه ودرنگی.حتی از گردش عقربه های ساعت نیز پیشی گرفتند.شتاب دارند در اینکه دست این بانوان بگیرند وبر پا خیزانند وبشورانند و راه رسیدن بر فراز ان قله های بلند ودشوار را بر ایشان هموار ساخته ویار ی شان رسانند.بانوان افغان باز هم می توانند دراین پروسه سهیم شوند واز طریق این راه گشا با دنیای آن طرفتر، دنیایی که به وسعت وتوانمندی اش باور دارند مرتبط شوند.با قلم در دست گرفتن فکر وآمال خویشتن را به تصویر بکشانند وبتوانند حتی به اندازه ئ ذره ای در این گسترده گی ودگرگونی اشتراک ورزند واز همه مهم تر اینکه خواهند توانست گامی در استقلالیت خویش بردارند واز طریق داشته ها وتوانمندی ذهن ایشان خود را غنی سازند.این بار آغاز این پروسه هم زمانتوسط یک استاد در دو مکتب انجام یافت ؛در کنار مکتب حوض کرباس مکتب ملکه ئ جلالی نیز افزوده شد.مکتبی که مناره های مسجد جامع بزرگ هرات پنجره هایش قابل رویت است وصدای اذان از آن فاصله ئ نزدیک حس وهوای دگری دارد.در ین هفته در هر دو مکتب ثبت نام جریان داشت ودختران زیادی وجود داشتند که بعد از شنیدن نام انکس ومقاله نویسیمشتاقانهخوهان شامل شدن در این برنامه هستند،در کنار ثبت نام بلاگران جدید بعد از حضورشان در صنف وآشنایی شان با برنامه وهدف آن؛شروع به نوشتن مقاله نمودند ودر کنار ان راجع به ساختار یک مقاله بحث شد وبرخی از دانش آموزان مقالات ایشان را به خوانش گرفتند وگام نخستین را در تبادله ئ افکار خویشتن برداشتند.برخی آنقدر مشتاق شدند که در هر روز چندین مقاله را به رشته ئ تحریر درآوردند،البته ازبرنامه ئ ویندوزاستارت منو با تمام محتویاتش معرفی وتدریس شد.انشاءالله اینبار هم بتوانیم موثر واقع شویم وقله ئ والا نائل آییم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool


فرشته احمدیانفرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160