مهریه یا به اصطلاح پیشکش

Posted on at


 


 


ازدواج دردین بزرگ اسلام از جایگاه والایی برخوردار است واحکام آن یکایک بیان شده است ودراسلام برای آن شرایط هم بیان شده است که از جمله میتوان مهریه را نام گرفت .


مهریه مالی است که به محض عقد ومعاشرت برعهده مرد قرار میگیرد وزن استحقاق آنرا پیدا می نماید .پس از عقدصحیح مهریه بر شوهر وبرای زن واجب میگردد .


زیرا  خداوندمتعال می فرماید :  (باطیب خاطر مهریه های شانرا به آنان بدهید .)


هدف از مهریه اظهار اهمیت عقد ,ازدواج ,اکرام واحترام به شخصیت زن واظهار حسن نیت وصداقت مرد برای ازدواج با او وزمینه ای برای دوام معاشرت وزندگی زناشویی است .


این تعریف مهریه در دین ما است اما مدت هاست که از آن برداشت نادرست میشود مردم ما هدف اصلی آنرا فراموش کرده اند .


 


 در اصل مهریه مالیست که برای خود زن تعلق میگیرد .


اما امروزه دیده میشود که مردم از نام مهریه استفاده کرده پول زیادی را از خواستگار طلب میکنند واصلا چیزی از این برای دختر نمیباشد ودر مناطق که سطح آگاهی مردم پایان است این رسم به یک تجارت تبدیل شده است .


درشهرها نیز متاسفانه این رسم نادرست هنوز وجود دارد وجوانان باآن مواجه اند .


پیامبر(ص)می فرمایند : (بهترین همسر آنست که مهریه آن کمتر باشد.)


پس بااین فرموده چه قسم مخالفت می ورزند وپول حرام را دریافت میکنند .


ازسوی دیگر این رسم ورواج های بیجای زندگی جوانان را بامشکلات زیادی مواجه میسازد در هنگام ازدواج وحتی بعداز ازدواج هم باید عواقب آنرا تحمل کنند .


 


 شاید فامیل ها با انجام مصارف زیاد در مجالس وگرفتن مهریه زیاد فکر میکنند کار درست کرده اند اما زندگی دو جوان را هیچ مد نظر ندارند در همان اول زنده گی شان را با مشکلات مواجه میکنند .


در بعضی از مناطق کشور ماحتی تا یک میلیون افغانی هم پیشکش گرفته میشود در کشوری که گراف بیکاری هر روز بلند تر میرود این خود باعث بوجود آمدن مفاسد اخلاقی درجامعه ومهاجرت ها غیرقانونی جوانان به کشورهای دیگر برای کسب پول میشود.


هرکاری که برخلاف حکم شریعت اسلام باشد عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت  واین رسم وعرف مروج درجامعه برخلاف شریعت وگفته پیامبر است .سراسر پایمال کردن حقوق زن است .


  


اسلام برای زن حقوقی زیادی را قایل است تعین ودریافت مهریه جزء حقوق خود زن است که مردان این زمان این حق را از زن گرفته اند مردانی که شعار مسلمان بودن را سرمیدهند وبه مردانگی خود می بالند از حق یک زن سوء استفاده میکنند فکر نمیکنم ازاین بیشتر هم حرفی باشد تا اینان را اصلاح سازد اگر با تعمق بیاندیشند .


چه نیکوست  ازدواج را که مقدس ترین پیوند است با راه ورسم اسلام اجراء کنیم .باانجام عرف وعادات ناپسندی که خودمان برای خود ساخته ایم آرامش خود را برهم نزنیم. 


هدف اساسی مهریه در ازدواج را درک کنید.


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160