صداقت بانی حیات است

Posted on at


صداقت بانی حیات است

 

درآغاز میخواهم بگویم اگر زندگی آرام دور از مشکلات،گناه ها وسختی هامیخواید صداقت را پیشه برای انجام کارهای تان گردانید.

شاید بعضی اشخاص به این نکته پی برده باشند که صداقت حیات را تضمین میکند بلی! صداقت تضمینی است برای زندگی کردن در این دنیا وراه یافتن به دنیای دیگر صداقت در تمام امور زندگی از قبیل منافع مادی،سیاسی،اجتماعی و.....

برای هر شخص مسلمان هم از زن ومرد لازم وضروری است .منافع مادی:یعنی اینکه اگر در کار کردن صادق باشید ورشوت ودیگر چیز ها در کار تان نباشد مطمئن باشید نفعی که بدست میآورید حتماً برای تان خوشی میآورد

اما اگر رشوت خوردید آن نفع نه تنها اینکه برای تان سودی ناخواهد داشت بلکه تمام خوشی های زندگی تان را از بین میبرد وشمارا از دنیای ابدی محروم میسازد

وهمین قسم در سیاست:وامور سیاسی باید صادق باشید امروزه اشخاص فقیر وبی کس بااستعداد زیاد شان در عرصه های مختلف از قبیل تحصیلات کافی،وذکاوت عالی وغیره خصوصیات خوب بیکار در خانه های خود با کشیدن رنج زیاد به سختی زندگی خودرا پیش میبرند بخاطر چی؟کسی نیست که این سوال شان را جواب دهد

چراکه اشخاصی که در مناصب بلند قرار دارند اطرافیان شانرا یعنی نزدیکان خودرا شغل میدهند ودیگر شغلی برای این اشخاص بیچاره باقی نمیماند در حالیکه آنها نیم این اشخاص فقیر استعداد انجام کاری راندارند

واین اشخاص ظالم نیز روزی رسوا خواهد شدندوزندگی خوش شان به غم تبدیل خواهد شد ورفته رفته آخر عمرشان خواهد شد آن وقت است که عذاب وجدان رهای شان نمیکند وآه این اشخاص بیچاره آنهارا از بین میبرد واز آخرت بی نصیب شان میکند

وقتیکه کار های بد شان ظهور کند در بین جامعه :دیگر شخصی نیست که در اجتماع احترام شان کند همه از او نفرت پیدا میکنند پس چرا از همین حالا به این فکر نشوییم وهنوز که این بدبختی ها سرمان نیامده صداقت را پشتیبان خودقرار داده ودراجرای هر کار از او کار بگیریم باشد که موفق وسرفراز شده ودر این روزهای باقیمانده عمر خود توشه برای آخرت خود فرا هم کنیم.About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160