امانت داری

Posted on at


امانت عبارت از هر آن چیزی که انسان ها برای نگهداری آن در نزد اشخاص قابل اعتماد قرارمی دهند و فرقی ندارد که امانت وی مادی است و یا معنوی است هر دو امانت به حساب می آیند و شخصی که امانتی را به عهده دارد باید از آن به بهترین طریقه محافظت کند تا که بتواند آن را درست به صاحبش برساند نه این که به امانت وی خیانت کند مانند اینکه از امانت وی استفاده کند و یا آن را از بین ببرد

امانت داری یکی از مهمترین فرایض اسلام است که باید تمام مسلمانان از آن پیروی و به آن عمل کنند چرا که خداوند ما را به امانت داری امر کرده است و فرموده است که امانت را به صاحبش بر گردانید و یکی هم امانت به عهد و پیمان انسان است با خدا وی که ادا کردن آن از همه مهمتر است مانند عمل کردن به تمام اوامر که از جانب اوست

انسانی که به خود و به وجدان خود باور و عقیده کاملی دارد می تواند امانت یک شخص دیگر را به صورت درست انجام دهد میتواند امانت وی را به عهده ای خود بگیرد ولی انسانی که به خود و وجدان خود باور کاملی ندارد و یا دو دل است که میتواند امانت یک شخص را به عهده بگیرد و یا نمی تواند چنین شخصی نباید امانت کسی را به عهده بگیرد چون ممکن است که امانت وی را فاسد سازد و یا از بین ببرد که بهترین کار این است که هرکز امانت کسی را به عهده نگیرد.

حضرت محمد یک شخص امانت دار بسیار خوبی در دوران زنده گی خود بوده که تمام مردم به حضرت محمد( ص) ایمان و باور کاملی داشتن و تمام امانت های شان را نزد حضرت محمد می گذاشتن و حضرت محمد هم در امانت داری خود آنقدر محکم بودن که در هنگامیکه مشرکین به دنبال حضرت محمد بودن آن حضرت تمام امانتی های مردم که در نزد شان بود به حضرت علی (ع) سپردن تا که تمام امانت های مردم را حضرت علی به صاحبانشان بر گرداند.

 

 About the author

160