مسوولیت و وظیفه جوانان در جامعه – بخش بخست

Posted on at


در قدم اول زمانیکه میخواهیم در رابطه به وظیفه و مسوولیت جوانان در جامعه صحبت نمایم لازم ذکر است که بدانیم که جامعه چی را گویند؟


جای زندگی کردن انسان ها میباشد که انسانهای گوناگون در آن زندگی میکنند و افرادی که در آن زندگی میکنند به نام اعضای آن جامعه نامیده میشود که از جمع آن جامعه به میان میآید. بعضی از جامعه ها به شکل عادی میباشد و بیشتر از آن پیشرفته میباشد، و در هر جامعه سه قسم افراد زندگی میکنند که قسمت نخست آن را اطفال، بخش دوم آنرا جوانان و بخش سوم یا آخرش را بزرگان تشکیل میدهد.ما در رابطه به آن جامعه صحبت میکنیم که در آن بخش دوم انسانها یا جوانان چی مسوولیت و وظیفه باید داشته باشد؟


اگر ما خواسته باشیم که یک جامعه پیشرفته، دانا و دور از بدبختی و پاک از نژاد پرستی داشته باشیم، هر عضو جامعه نه تنها جوانان این مسوولیتت و وظیفه را دارد چی باید مسوولیت و وظیفه خود را بداند و بعد از آن، آنکسی که به جامعه و زندگی اجتماعی مردم ضرر وارد میکند آنکس را متوجه کنیم که این کار تو به شما و جامعه ضرر وارد میکند. طوریکه خداوند پاک فرموده است "انسان اشرف مخلوقات است" پس در اینصورت زمانیکه خداوند پاک بر اشرفیت انسان ها گواهی میدهد در این صورت ما باید مسوولیت و وظیفه خود را هم باید در جامعه بدانیم که کدام مسوولیت جامعه بدوش ما است. اگر چه در جامعه افراد مختلف خوب و خراب زندگی میکند یک قسم مردم در جامعه بر ضد نظام انسانی عمل میکنند و قسم دیگر آن نمیخواهد که در جامعه این قسم کار انجام شود که باعث سرافزاری و شهرت انسانها میگردد.حالا میدانیم که برای پیشرفت جامعه کدام اشخاص سودمند بوده میتوانند و آنها کی ها هستند؟ آن جوانانی هستند که بااحساس، فهمیده و بادرک میباشند. اگر این نکات یاد شده در جوانان عزیز وجود داشته باشد حتمی در گنار آن جوانان عزیز ما صاحب انرژی، کامیابی، صبر و حوصله و دل پاک هم میباشند. جوانان هیچ وقت همرای کسی دیگر جنگ نمیکند و زمانیکه با اینچنین عوامل روبرو هم شوند از صبر و شکیبایی کار میکیرند.


حالا اگر فکر کنیم زمانیکه خداوند پاک برای انسان نعمت قدرت، توان و دانش را عطا کرده باشد و در کنار آن مسوولیت هم برای او متوجه باشد آیا در برابر این قدرت، توان و دانش در آن روز سوال نخواهد شد؟به امیدی پیروزی تمام جوانان عزیز


همچنان برای دنبال کردن مطالب صفحه فلم انکس ام میتوانید پیوند زیرا را دنبال نموده و از مطالب آن محروم نمانید:


http://www.filmannex.com/Enayatullah/blog_post


عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160