مارا چطورمی شناسند

Posted on at


ما را چطور می شناسند؟            به گفته ی پیامبر بزرگوار اسلام «ص»، «سودمندترین مردم کسی دانسته شده است که دیگران از دست وزبان او ایمن باشند».یک سری رفتار وآداب هستند که برای یک انسان ویک شهروند لازم وضروری میباشد که در مورد آن آگاهی داشته باشد واین رفتار را در مجالس، اداره جات، مهمانی، خیابان، اماکن مذهبی، انواع مختلف مراسم ها، درپوشش ورفتار باید رعایت کند


.


این رفتارهاهستند که شخصیت یک فرد را می سازد واو را به جامعه معرفی می کنند.یک شخص می تواند تصمیم بگیرد که در جامه چگونه شناخته شود پس بسیار مهم است که رفتار انسان اصلاح شده، مودبانه ودرست باشد واز رفتار واعمال آنها کسی آزار نبیند.گاها ما خواسته یا نا خواسته بعضی اعمال ناپسند را انجام میدهیم که باعث آزرده شدن شخص دیگر میشود، این اعمال باعث ایجاد خسومت های بزرگ وجبران ناپذیر میشوند وامکان دارد در دل اشخاص ایجاد کینه وکدورت کند، که این کینه وکدورت تا مدت زمان طولانی ادامه پیدا میکند واین اصلا خوب نخواهد بود وهوای کینه، جنگ، حسادت، قهروبخل را به وجود می آورد وصلح ودوستی را در جامعه ضعیف ساخته واز بین میبرد


.


ما افرادی از یک جامعه دراین کره ی خاکی هستیم، رفتار ما نشاندهنده ی فرهنگ وهویت ما میباشد وما را به دیگر گروه ها و جامعه معرفی میکند. خداوند بزرگ انسانها را اشرف مخلوقات قرار داده است، پس ما باید درخور ولایق این مقام بزرگ از طرف خداوند باشیم، باید متوجه رفتار وکردار خود با دیگر مخلوقات وانسانها باشیم. همه میدانیم که ما برای یک مدت کوتاه مهمان این کره خاکی هستیم و بعد از این مهمانی کوتاه مدت ،دوباره به خاک برمی گردیم، پس چه خوب خواهد بود که در این مدت کوتاه که مهمان این خاک ودنیاییم با خوش رفتاری ورعایت حقوق یکدیگر، زنده گی را به کام خود ودیگران شیرین بسازیم. 


چند نکته ی ارزشمند در هنگام سلام کردن با اشخاص؛                                        1. همیشه در سلام کردن پیش قدم باشید، مخصوصا افراد کوچکتر به بزرگتر چرا که ادب شخص را می رساند .وهمچنان باید به خاطر داشت که سلام کردن بهترین کلمه برای آغاز گفتگو است. پس خوب وشایسته خواهد بود که به جای سلام از الفاظ دیگر استفاده نکنید. تا باغث آذار واذیت آنها نگردد                                                                                                               2.وقتی به کنار جمع ایستاده اید، با صدای بلند با کسی که دور از شما قرار دارد احوال پرسی نکنید. چرا که شاید باعث نگرانی شخص شود                                                                                                                      3.کلمات احوال پرسی باید محترمانه وبافعل جمع به کار روند وخوبتر خواهد بود که هنگام احوال پرسی لبخند برلب داشته باشید. چرا که باعث ایجاد صمیمیت می شود                                                                                                                        4.وقتی کسی عجله دارد،بهتر است با او دست ندهید واحوال پرسی خود را طولانی نکنید زیرا او را نگران می سازد .                        

  2. با افرادی که صمیمی نیستید ، بسیار سرد وبانوک انگشتان یابسیارمحکم وفشرده سلام نکنید         چرا که او با شما احساس راحتی نمی کند                                                                                                                       6.بهتر خواهد بود که هنگام سلام کردن ارتباط چشمی برقرار شودوهنگام دست دادن شخص معطل نگردد. تا او را از سلام کردن پشیمان نسازیم

  3.  


  4.                                                                  درفرهنگ ما افغانها رفتارهای پسندیده زیادی وجود دارد مانند درآغوش کشیدن یک دیگر مردان درهنگام سلام وخداحافظی که به این شکل احساس خودرا بیان می دارند و یا با قرادارن یک دست بربالای سینه ی خود احترام خود را نسبت به یک دیگر ابرازمیکنند وهمچنان دیگر رفتارهای پسندیده که باعث ایجاد احساس احترام،آرامش،دوستی وصمیمیت است. فرهنگ ما غنی از رفتار های پسندیده است که از اسلام سرچشمه میگیرند،ما باید قدر فرهنگ غنی خودرا بدانیم ،آن پاس بداریم وازآن در اعمال ورفتار روزمره استفاده کنیم.


 About the author

160