صداقت و راستی

Posted on at


انسان ها باید نسبت به قول و راست بودن خود بسیار حساس باشند چون صداقت و راستی مهمترین بخش مسایًل زنده گی به حساب میرود انسان های که دانا اند و در ابطه به صداقت و راستی حساس اند همیش شجاعانه به قول خود عمل می کنند و آنقدر خودرا بزرگ می بینند که هیچ نیازی به دروغ گویی ویا تظاهر درخود نمی بینند.انسان های که صادق و راستکار اند با دنیای از صداقت و راستی با افراد مواجه می شوند وبا یقین و اطمینان از اعمال و رفتار واندیشه های خود با دیگران برخورد می کنند، هرکاری را که با صداقت و راستی و درستی انجام دهیم به اعتماد به نفس خود کمک کرده ایم.در اهمیت عنصر صدق و راستی همین بس كه راز عروج پیشوای سالكان كوی مجد و كرامت انسانی و عامل صعود راهنمای دیار عزّت و سربلندی به بالاترین قله های عظمت و ارجمندی را در همین عنصر باید جست.


انسان های راستگو سرخود را همواره بلند می گیرند و در آرامش و خوشبختی زنده گی میکنند و انسان های که از این نعمت بی بهره اند وبا دروغ و دورویی عمل می کنند، همواره نگران از رسوایی هستند و چنین انسان های نمی توانند خوشبخت و آرام باشند.
راستی و صداقت انسان رابه راه راست هدایت و رهنمایی می کند وصادق بودن به سخن و وعده یکی از بزرکترین صفت یک فرد است.


انسان که راستکار است هم در دنیا و هم در آخرت موفق و پیروز است و خداوند متعال هم رضایت کامل از آن شخص می داشته باشد.صداقت و راستی کلید طلایی است که انسان را به دروازة موفقیت نزدیک ساخته و باعث ایجاد شخصیت درانسان میگردد و تنها صداقت و راستی است که می ماند و ماندگار است. 


 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160