استادم سوختی تا مرا ساختی

Posted on at


 


استادم پاره ای از تنم .استاد واژه ی است که هر قدردر باره اش بگویم باز هم کم است استاد مقام پدر ومادر را دارد استاد می سوزدتا بسازد شاگردش را .


استاد نقش کارسازی در ساختن شاگرد اش دارد استاد با یک انگشت اشاره اش دور نمایی اصلی چشم انداز همه را روشن می سازدواز گودال های شام های تاریک انسانرا دور ساخته منبع ارشاد و هدایت بی کران است معلم ام همان رهنمایی است که قلم گرفتن را به دستانم آموخت ونوشتن را با پاره های وجودش در من افزود، واز زحماتش مرا نوبهاری ساخت که امروز برایش از قلب پاک با دستان کوچک خود تک تک واژه می سرایم .


امروز درک می کنیم که آموزش گرفتن به دست یک طفل چی قدر سخت است چند بار قلم را به دست می گیرد وقلم از دست های اش می افتد به چی اندازه به چی سختی!!!


اما با زحمت ها بی کران معلم است که یک طفل به دستان ضعیف خود قلم را می گیرد


.


طفلی را می خواهم آموزش دهم اما اول باید گرفتن قلم را یاد بگیرد اما از توانم خارج است ومن مدیون آن شخصی ام که در چی حالتی به چی قسم سختی با این همه مشکلات دست وپنجه نرم کرد وبه من آموخت این زحماتی که برایم استادم کشید هیچ گاه فراموش نخواهم کرد استاد مادر معنوی من است اگر صبح از خانه بیرون می شوید از مادر خود جدا می شویم باز در مکتب با مادر معنوی خود هم گردن هستیم.


استاد است که با نگاه کردن به طرف شاگردانش می داند که چی قسم با شاگرد خود رفتار کند استاد رابط و عاطفه مادری دارد.امروز هر کس در هر مقامی که است از وجود پاک این استادهای گرامی است


امروز اگر ما وشما داکتر داریم از زیر دست این استاد های با شرف وگرامی است


اگر حقوق دان داریم ،از اندیشه های استاد های با صفا استاستادم من می بالم به نامت .به عزت ات ،به شرف ات ،به استادی ات ،با اخلاق ات ،به صادق ات ،به ایمان داری ات ،به دامن پاک ات ،


استادم خداوند پاک توفیق مزید نصیب تان بگرداند استادم همان طوری که سوختی تا مرا ساختی همان طور میکوشم تا نام پاک ات را زنده وجاویدان سازم


استاد هایم بهترین الگوی من هستند


.


چی خوب می شود که از تجارب شان استفاده مزیدی کرد


آرزو "رحمانی "


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160