نعمت های بیشمار الله ج و ناسپاسی انسان

Posted on at


الله متعال برای اسودگی و ارامش ما در این دنیا نعمات بیشماری را عطا فرموده است تا ما از انها استفاده عظیمی داشته و در مقابل شکر انها را بجا بیاوریم.افرینش اسمانها از جمله بزرگترین نعمتهای خداوند متعال میباشد.الله متعال هفت اسمان و هفت زمین را در یک شبانه روز افرید.او تعالی اسمان را مانند چتر یا سقفی بدون ستون بروی زمین خلق کرد.و انرا بوسیله ستاره گان و افتاب و مهتاب زینت بخشید. 


و این دلیل بزرگ و اشکارایی برای اثبات وجود و یگانگی پروردگار عالم است.الله متعال زمین را افرید و انرا هموار ساخت تا انسان روی ان در ارامش و سهولت زنده گی کند. در اطراف و اکناف ان سیر و حرکت کند و از گنجینه ها و سرمایه های مدفون در ان بهره مند شود.و به روی زمین به عمارت و سازنده گی بپردازد.زمین و اسمان هر دو از جمله بزرگترین نعمتهای الله ج است.اختلاف شب و روز نیز نعمت بسیار بزرگی برای ما بنده گان گنهکار است.این قدرت الله ج را برای ما به اثبات میسازد.گردش شب و روز با اختلاف درازی و کوتاهی ،سیاهی،و سفیدی ،تاریکی و روشنایی فواید زیادی را برای انسان فراهم میکند.شی یرای راحت و سکون و روز برای کسب و کار و طلب رزق مهیا گردیده است.هرگاه شب نمیبود بسیاری از مخلوقات از راحت و خواب محروم میگردیدند،همچنان شب فرصت خوبی برای استراحت که انسان در موارد مختلف از ان استفاده میکند.چنانچه انسان از روز و روشنایی ان برای کارهای سازنده استفاده بعمل میاورد .همین قسم تعیین اوقات ،ایام،ماهها،و فصلهای سال در نتیجه اختلاف شب وروز میسر میگردد که اینها همه از نعمتهای عظیم پروردگار برای انسان و از نشانه های قدرت او تعالی میباشد.فرود امدن اب از اسمان نیز از جمله نعمتهای بزرگ الله ج میباشد که بواسطه ان زمین خشک و مرده را حیات میبخشد و انواع نباتات و زنده جانها را بروی زمین پیدا میکند و به حرکت میاورد .خداوند متعال با فرود اوردن اب باران ،نیرو های رشد و نمو در زمین را که در حالت خشکی و مرگ قرار دارند به حرکت میاورد . در اثر این حرکت انچه در زمین حرکت انچه در زمین پوشیده است ظاهر میشود و نباتات و گلها و میوه ها و غیره بیرون میشوند و سرسبز میگردند.زنده ساختن زمین و انتشار انواع و اصناف نباتات و حیوانات بر روی زمین از نشانه های بزرگ قدرت و عظمت پروردگار عالم است .
About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160