حقوق پدر

Posted on at


پدرومادراعضای مهم یک خانه می باشند.وتمام مسوولیت هارابه دوش دارند.وکارورحمت می کشند.تافرزندانشان راحت وآسوده درزندگی خودباشند.ومحبت ومهربانی زیادی بافرزندان خوددارد.ودرتمام مشکلات آنهارارهنمایی می کند.وازکارهای خلاف آنهاراباز می دارد.پدرثروت وسرمایه درخانه می باشد.وزندگی بدون پدرمشکل است .پدربرای فرزندانش کارمی کندشب وروززحمت وخاری می کشد.وبایدباپدرومادرخودنیکی واحسان کنیم .تابرای اطفال خودلباس .نان.غذا.واسباب بازی ولوازم خانه تهیه کرده تااطفال اوراحتآسوده وخوشحال واحساس کمبودی وحقارت ازکسی دیگری نکنند


.پدراطفال خودراهنگامیکه بزرگ می شود.به خاطرپیشرفت وترقی اومکتب می گذارد.تادرس خواندن ونوشتن رایادبگیرندپدرلوازم مکتب قلم کتابچه ودیگرموادضروری راتهیه می کند.تااطفال اودروقت درس خواندن تکلیف نبیند.ودرس خواندن رایادبگیرد.وروزهاطفل خودراتادرمکتب می رساندواحساس نگرانی می کند.تااطفال اودوباره به خانه برگردد.تاروزی ازخاطرعلم ودانش به قله کوه برسد.پدرزحمت می کشدبرای اولادش تادرزمان پیری اعصای دردستش شود.چون پدرازاطفال وجوانان خودآرزوها وامیدهای زیادی دارد..ومعذرخدمت درخانواده ودرملت شوند.همین قسم هراطفال ونوجوان آرزودارد.پدرهم مانندفرزندحق وحقوق بالای فوزندش دارد.


وبایدمابه پدرخوداحترام کنیم .ودوست داشته باشیم .وحق آنهارابه جاکنیم .ودرهروقت وهرحال به آنهاسلام کنیم .وخدمت اورابه جاکنیم .وکارهای که برای مامیگوییدزودانجام دهیم .وبه حرف هاونصیحت اوراگوش کنیم .وباخوش روحی ومهربانی رفتارکنیم .وهمیشه اطاعت اورانکنیم .ونوجوانان بایددوش به دوش پدرخودکاروزحمت بکشند.واگرپدردرخانه واردمیشود


.سلام داده وموادخوراکی رادردست داردارآن بگیریم .چون پدرمانده ورحمت می کشد.واطفال خوردسال درهنگام نمازخواندن جانمازآورده تاپدرنمازبخواند.واگردروقت نان خوردن طلب آب میکند.برای اوداده شود.وپدربالای اولادخودحق دارد.هنگامیکه پدردریک خانواده مریض میشود.فرزندبایداوراداکتربرده اوراتداوی کنید تاجورشود.باید جوانی که وضع اقتصادی خوبی دارد.


آن رابه حج روان کند.ویااگرپدری ازیک خانواده میمیمرد.بایدفاتحه وقرآن خوانی کنند.وبایدمردم طلبی بالای پدرش داشتند.پرسان کند.وبپردازد.چون ازدین مردم خلاص شود.وبایدقرآن به روحش ختم کند.تادرقبرآرام باشد.چون پدرحق داردبالای پسرخودوبایدماانجام دهیم حقش راتاثواب دنیاوآخرت نصیب ماگردد.وسعادت زندگی وخوشبختی نصیب ماگردد.چون رضای خداونددرخوشنودی پدرومادراست پون اگروالدین انسان رانبخشدخاک هم انسان راقبول نمی کند.وبایدکسانیکه بی احترامی درمقابل پدرخودمی کنند.وبرسراودادکی زنند.وبداخلاقی می کنند.واطاعت اورابه جانمی کنند.وبه راه های خراب می روند.


پدربه خاطرآنهاناراحت شده وقلبش می سکند.ودرمی گیرد.چون پدرزحمت زیادی برای اولادش می کشد.توقع بی احترامی راندارد.چون پدریک لحظه که دیرخانه می آید.دلش به هزارراه می رود.که یارب اولادم چی شده است وصرف برایش تنهادعاکرده می تواند.ودعای والدین همیشه همراه آنهااست .چون تمام خوشبختی های که انسان دردنیاکسب میکند.ازدعای پدرومادراست .مثلادرخانه که پدرویامادرنباشد.آن خانه بسوی بی نظمی وبی اتفاقی وهرعضوفامیل هرکاری خواسته باشد.خودسرانه انجام میدهد.وبه راه های خلاف کشانیده میشود.پس پدردربالای فرزندحق دارد.پس بایداحترام شود..About the author

160