رمز موفقیت در زنده گی

Posted on at


 


رمز موفقیت در زنده گی


1: یک انسان موفق کسی است که همیشه با دیگران رویه نیک داشته باشد.2: سخنان آن بالای دیگران دلخراش نباشد.


3: طبق گفتار رسول اکرم غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مسلمان است و این کار باعث زیاد شدن گناهان میشود هرکس این اعمال زشت را انجام ندهد باعث میشود در دنیا و آخرت خوشبخت باشد


.


4: از نامحرمان دوری جوید تا باشد یک انسان مومن و موفق باشد.


5: از آیات الهی و احادیث نبوی پیروی نموده و به آن عمل نماید. تمام مراحل زنده گی را طبق گفته الهی و رسولش انجام دهید


.


6: نماز خواندن قضا روح است پس چی خوب است تا یک شخص مومن همیشه در راستای نماز کوتاهی نجوید و همیشه خداوند منان را ذکرگوید


.


7: تلاوت قرآن کریم روح وجان انسان ره آرام ساخته و به آن راه راست ره رهنمای میکند.


8: خواندن سوره بقره بسیار مفید است. چنانچهآن حضرت میفرمایند: اگر میخاهید خانه قبرستان شود ترک سوره بقره نماید. خاندن این سوره در خانه خیر و برکت و باعث موفقیت های زیادی در افراد همان خانه میگردد


.


9: داخل خانه از اخلاق حمیده استفاده کنید تا اعضای فامیل و خداوند از وی خوشنود باشند.10: خودخواه نبوده و به نفع خود کاری انجام ندهد و حقوق دیگران را زیر پای نکند.11: کار های در دنیا انجام دهد که باعث از دست دادن جای خوب در جنت نباشد.


12: انسان با خدا، تقوا پیشه، با اخلاق و مهربان باشد چنانچه خداوند(ج) میفرماید: بهترین شما نزد من با تقواترین شماست


.


13: بغض، کینه، عداوت، بداخلاقی، کمک نکردن به فقیران وغیره را از خود دور نموده و یک شخص سخی باشد


.


باسپاس...


آمنه حساسAbout the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160