!چرا معلم شدی؟

Posted on at


 

چرا معلم شدی معلم! زمانی که نمیدانستی و گفتی: من میدانم و در روی استعداد ما خط کشیدی خطی را با مداد رنگه خطی که باعث شد تمام رنگها را با رنگی کردن استعدادم یک رنگ ببینم و کل حقایق درس ها را  از ابتدا  با دروغ در سر ما گنجانیده شود اینرا ندانیم که در مورد چی دارند بحث میکنند و همانطور آنها را به شکل داستانهای افسانه ای و غیر قابل قبول یاد بگیریم چون زمانی که تو ندانی او از کجا آمده است خوب مثل یک افسانه است که قبول کردنش غیر ممکن است و اگر از ما  درمورد آنها میپرسند حتی از آن درس های افسانه ای که یاد
گرفته بودیم حتی کلمه ای را به یاد نداریم

امروز زمانی است که دیگران دارند ما را به چشم یک انسان با علم و دانش میبینند و از ما در مورد آنچه که نمیدانند میپرسند و ما نمیدانیم که در جواب سوال آنها چی بگوییم نمیدانیم... با خود میگویم  من هم راهی را که معلمم چند سال پیش برایم نشان داده بود را باید پیش ببرم از خود خجالت میکشم اما نه این کار را نمیکنم با یک نمیدانم بهترین کار را انجام میدهم چون از دروغ گفتن: خیلی بهتر است چون معلم تو برایم یک الگو هستی الگوئی که چندین سال از عمرم را در نزد تو ای الگو! بی خود و بدون جهت از دست دادم ولی امروز میدانم من نباید کار هایی را که تو با من انجام دادی را با کسی دیگری انجام بدهم شاید این بسیار برایت سخت باشد زمانی که تو بزرگ
شوی بعد بدانی چند سال از عمر تو بیهوده به پایان رسیده است

البته بهترین لحظات عمرت لحظاتی که از تمام سنین خود بیشتر درس را می آموختی و تو معلم درست در همان لحظات آمدی در پیش همه شاگردان بانشستن در روی میز و با صحبت کردن با مبایل خود ساعت درسی را به پایان رساندی من اصلا این را نمیگم تو بگو! من از تمام همان چهار ساعتی که در هر روز طول عمرم که در مکتب میگذشت چی آموختم آرایش کردن، ناخن بلند کردن، با مبایل حرف زدن، سر صنف آدامس جویدن و چهار تا حرف ناسزا ... این شد سرمایه یک سال رفتن به مکتب و گفتن اینکه من میروم مکتب تا علم بیاموزم و در آنجا بجای علم و دانش چی آموختم واقعا چی ؟ آیا امروز یکی از این ها که  به من آموختی  به دردم خورد؟  آیا به امتحان کانکور انواع و اقسام مد و فیشن را به ترتیب نام بردن بدرد خورد... از کدام یک از آن مدها وفیشن ها در پارچه امتحان کانکور آمد تا من  جواب بدهم آیا امروز که بی نتیجه  از امتحان کانکور آمده ام جوابگو هستی؟ نمیدانم الان
که بسیار دیر است باید چی کنم ؟؟؟

در آخر این بود راز های ناگفته یک شاگردی که از صنف دوازدهم  فارق شده است و حتی نمیتواند این دوازده پاس ما اسم خود را درست بنویسد و این حرف های من در بردارنده تمام اساتید گرامی نیست چون هنوز هم کسانی هستند که واقعا زحمت میکشند ..ا

 About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160