آموزش پایدار و مقاله نویسی

Posted on at


سرآغاز سخن را خواستیم تا اینبار از یکی از نگینه های خراسان زمین که ریشه در تمدن کهن مان دوانده است واز پیشینه گان برای مان یادگار مانده است شروع نماییم.


ملکه جلالی؛ مکتبی که با قدامت چندین وچند ساله اش در میان نمایی از شهر کهنه ئ هرات،هنوز که هنوزِ با عزم واستقامتی راسخ پابرجا ایستاده است،مکتبی که سازنده وهمت گذارش نیز یک بانو بوده؛بانوی که در پیشرفت وارتقاء زنان لحظه ای قرار نداشت وآرام ننشست.


آری! ملکه ثریا همسر سلطان غیاث الدین غوری یکی از شاهان خراسان زمین.مَهدی که در نخستین نظر متفاوت تر از سایر مکاتب جلوه می کند؛شور وشوق وهیجان،تپش وتلاتم در هر سمت ومکان انسان را فریفته ئ خود می سازد.همگی در حرکت وجنبش اند،همه چیز با نظم وانتظام خاصی به پیش می رود و همه مصروف اند،مصروف پیشرفت وتسخیر آرزوها وخواسته های ایشان.شاید تمامی اینها برخواسته از تلاش رهبر این تکاپو بانو سروری بوده باشد،چرا که در کنار پلان رسمی معارف همه جانبه سعی در بلند بردن سویه ئ دانش آموزانش دارد چنانچه از آغازدوباره ئ برنامه ئ مقاله نویسی فیلم انکس و رسانه های اجتماعی با خرسندی تمام استقبال نموده ودر تشویق دانش آموزان نیز سهیم شدند.در این مکتب همچون سایر مکاتب بانوان زیادی هستند که می خواهند شایستگی وبرتری ایشان را بر دیدگان آشکارا سازند،نویسنده گی را همچون عشقی در دل می پرورانندونهایت خرسند اند از این که فرصت وزمینه ای که در انتظارش لحظه شماری می کردند برایشان میسر شده است.البته در هفته ای که گذشت در کنار ثبت ناممقاله نویسان آینده،برنامه ئ درسی فیلم انکس نیز شروع شد.در گام نخست برنامه فیلم انکس وهدف از راه اندازی آن،نحوه ئ پیشبرد صنوف آموزشی وآنچه قرار است در این دوره آموزش گردد برای دانش آموزان جدید بیان گردید،بعد از آن روی فن واصول مقاله نویسی،ساختار یک مقاله ئ خوب واز همه مهم ترانتخاب موضوع وعنوان مناسب حرف ها وتفصیلاتبسیاری گفته شد که در انگیزش وعلاقمند سازی بلاگران تازه کار موثر بود.ایشان شروع به نوشتن نمودند ودر بهتر سازی نوشته های ایشان در خوانش مقالات وبحث روی آنها سهیم شدند.در کنار کار روی مقاله نویسی از برنامه ئ ویندوز هم برای دانش آموزان تدریس شد.به امید اینکه گامی ثمر بخش باشد


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160