جایگاه زن در اسلام

Posted on at


در دین مقدس اسلام مقام زن را بسیار ارجمند دانسته و زن را مادر خطاب نموده است و بهشت را زیر قدم های مادران دانسته اند بنأ بزرگ ترین حق و حقوق را برای زن، اسلام عزیز داده است و ما باید به این مقام مقدس و بزرگ احترام و ارج بگذاریم و از او قدر دانی کنیم و آنچه که دین ما به ما دستور داده به آن رسیدگی نماییم و هیچ وقت نگذاریم که از دست ما آزرده شوند. همین مادران دلسوز و ارجمند هستند که با دل سوزی و مهربانی خود، نیک ترین فرزندان را تربیه نموده و تقدیم جامعه خود می کنند و آنها از تربیه ای سالمی که شده اند برای مردم جامعه و وطن خود یک شخص مفید بوده و همیشه مصدر خدمت می باشند و کوشش می کنند که هیچ وقت کاری انجام ندهند که سبب نارضایتی دیگران شود.پس باید به مقام زنان که همانا مادران دل سوز می باشند ارج بگذاریم.زنان نیم پیکریک جامعه را تشکیل میدهند. نبود زن دریک جامعه مشکلات زیادی را به بارمی آورد.زن را میتوان چراغ فروزانی دریک جامعه گفت, که نبود آن جامعه را بسیار تاریک و تمام چیز را ناپدید میسازد.زن چی درجامعه، چی در دین مبین اسلام، چی در قانون اساسی جایگاه خاص را دارد چنانچه گفته اند: "زن از نظر دین مبین اسلام وقتی دختر است دروازه جنت را به سوی پدرش بازمیکند وقتی ازدواج میکند نصف ایمان مرد را تکمیل میکند و وقتیکه مادر شد بهشت زیر پای مادران است و انسان توسط خدمت به آن بهشت را کمایی میکند".


تمام زنان دارای شجاعت، مهربانی، دلسوزی و توانمندی های زیادی هستند که میتوانند مانند مردان دریک جامعه شغل های آبرومندانه یی داشته باشند.زنان را باید سرمایه معنوی دانست حق وحقوق یک زن هم در اسلام و هم درقانون اساسی برابر به حقوق مردان می باشدوهمیشه در یک جامعه مرد و زن دارای ارزش های یکسان میباشند. زن یک موجود با ارزش و گرانقیمتیست که باید قدر آن را دانست.زنان نقش عمده یی را در زندگی اجتماعی ایفاء میکنند.عده زیادی شاید فکر کنند که در عمل پیاده کردن دانش امروزی در زمینه صحت وبهداشتدرجامعه کارزنها نیست مگر بدون آنهم زن ها کار های زیادی را در جامعه بردوش دارند.زن ها در مشوره های رو به انکشاف قسمت عمده کشت وزرع و بازاریابی برای فروش غله، آوردن آب, تهیه هیزم, تهیه خوراک را بدوش دارند. زنان اند که چراغ خانه را روشن میکنند،غذا می پزند، حولی راجاروب میکنند، لباس ها را می شورند، ضروریات خانه راخریداری میکنند، ازپیران وبیماران مراقبت میکنند وهمان ها اند که کودکان را بدنیا آورده و آنها را پرورش میدهند، بار های سنگین مادر بودن بسیار زیاد است.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie 


شکوفه نایلAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160